Миллет проектлени тамамлау – россейлилени къолайлыкъларын игилендириуню керти себеби

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл 21 декабрьде къурагъан Россей Федерацияны Къырал Советини кенгешине къатышханды. Жангы къауумда бу органны биринчи жыйылыуу РФ-ни Президентинде Стратегиялы айнытыу эм миллет проектле жаны бла совет бла бирге бардырылгъанды. Кенгешни баш темасы – «2030 жылгъа дери кезиуде Россей Федерацияны айнытыуну миллет борчларыны юсюнден» указны жашаугъа кийириу.
«Демография, геополитика, экономика эм технологический факторланы эсге ала, биз кесибизге тохтаргъа эркинлик бералмайбыз, шёндюгю болумла къалай болсала да. Субъектле, муниципалитетле къошулуп битеумиллетли оноуланы къурарча, Къырал Совет жангы конституциялы даража алгъанды. Аны полномочиялары, къаууму да кенгертилгендиле», - деп белгилегенди Россейни Президенти.
Госсоветни жыйылыуунда къыралны битеу жашау магъаналы бёлюмлерин белгилеген миллет проектлени бардырылыуларына къаралгъанды: саулукъ сакълау эм билим бериу, промышленность эм эл мюлк, жашау журтланы сюеу эм экология, предпринимательлик, инвестицияла эм къыралны айныуунда кёп башха магъаналы ызла. Отрасль министрле кёрюмдюлеге кёре жетишимлерин, аланы толтурмауну къоркъууларын, чыкъгъан жарсыуланы сылтауларын эм аланы кетериу планны туура этгендиле. Къыралны оноучусу хар ыз бла байламлы буйрукъла бергенди, энчи эсни миллет проектлеге бёлюннген ахчаны тийишли хайырланыугъа бургъанды.
«Битеу россей регионлада жашауда бардырылгъан миллет проектле стратегиялы жаны бла тинтилгендиле, ала адамла властьха билдирген тарыгъыуланы барын да жыйышдырып тамамларча онгдула, - деп белгилегенди Казбек Коков Къырал Советни жыйылыууну эсеплерин чыгъара. - Ол иш россейлилени жашауларын иги жанына бурургъа амалды, ол бютюн регионлагъа магъаналыды, ол санда Къабарты-Малкъаргъа да. Биринчи эсепле бардыла. «Саулукъ сакълау» миллет проектге кёре биз медицина организацияланы шёндюгюлю диагностика оборудование (КТ, МРТ, УЗИ эм рентген-аппаратла) бла жалчытханбыз. «Билим бериу» миллет проектге кёре колледжлени материал-техника къолайлыкъларын игилендиргенбиз, школгъа дери билим берген 2000 къошакъ жер ачабыз.
Быйыл бизде жолла, арбаз тийреле ишленнгендиле, жангыртылгъандыла, журтланы къурулушлары бардырылгъанды. «Экология» миллет проектни жашаугъа кийиребиз, анга кёп жылланы ичинде жыйылып тургъан эркинликсиз къуралгъан кир-кипчик жыйылгъан жерлени тийишли халгъа келтириу, суу баргъан ызланы тапландырыу да киредиле.
Республика миллет проектлени магъаналы жумушлары жаны бла ахшы кёрюмдюлеге жетген регионланы санына къошулады, алай тохтап къалмайбыз – жарсытхан соруула аз тюйюлдюле. Мындан арысында да Президент регионланы алларына салгъан борчлагъа жетерча тири ишлегенлей турлукъбуз».

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: