Бэлахъуэм и гъэсэнхэр къыхожаныкI

Дыгъэгъазэм и 16 - 20 махуэхэм Тэтэрстаным и къалащхьэ Къэзан щызэхэта, Урысей Федерацэм тхэквондомкIэ и чемпионатымрэ зэ­хьэзэхуэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэ­рым икIахэм медаль 19 къыща­-хьащ.
Балигъми ныбжьыщIэми щIалэрэ хъыджэбзу цIыху 1320-м щIигъу зыхэта зэпеуэ иным тренер щIалэщIэ Бэлахъуэ Елдар и гъэсэнхэм фIы дыдэу зыкъыщагъэлъэгъуащ. Къапщтэмэ, килограмм 58-м нэс зи хьэ­лъагъ цIыхухъухэм я деж Апхуд Тимур домбеякъ медалыр къыщихьри, тхэквондомкIэ спортым и мастерым и мардэр игъэзэщIащ.
НыбжьыщIэхэм я зэпэщIэтыныгъэм пашэныгъэр щаубыдащ Къалэ Амир (кг 60), Куэтэншы Мурат (кг 35-рэ), Гуэбэшы Сэлим (кг 26-рэ) сымэ. Дэтхэнэми иригъэкIуэкIа зэIущIитхур и текIуэныгъэ дахэкIэ иригъэухащ. Абыхэм зымащIэкIэщ къазэры­кIэрыхуар финалым щызэуа Хьэ­тыхъу Къантемыр (кг 35-рэ).
Гупу зэзауэхэми щытекIуащ Къалэ Амир, Исакъ Амиран, Куэтэншы ­Мурат сымэ зыхэта Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэр. Абыхэм зэкIэ­лъ­хьэужьу хагъэщIащ Новосибирск ­областым, Тэтэрстаным, Башкорто­станым, Самарэ областым, Хаба­ровск крайм щыщхэр. Стоп-балл лIэужьыгъуэм къыщыхэжаныкIащ Исакъ Амиран (кг 50), Къалэ Амир, Гуэбэшы Сэлим сымэ.
Бгырыпх зэмыфэгъухэм я фестивалым щынэхъыфIу къалъытащ Са­сыкъ Исмэхьил (кг 35-рэ), Къуэдзо­къуэ Залым (кг 45-рэ), Абазэ Ислъам (кг 26-рэ), Трегубов Георгий (кг 40), ­Къущхьэ Айдэмыр (кг 45-рэ).
Урысей Федерацэм и чемпионатымрэ зэхьэзэхуэмрэ къарикIуахэм япкъ иткIэ, тхэквондомкIэ къэралым и командэ къыхэхар зэхагъэуващ. Абы хагъэхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу 8.

Хьэтау Ислъам.
Поделиться: