Бэлахъуэм и гъэсэнхэр къыхожаныкI

Дыгъэгъазэм и 16 - 20 махуэхэм Тэтэрстаным и къалащхьэ Къэзан щызэхэта, Урысей Федерацэм тхэквондомкIэ и чемпионатымрэ зэ­хьэзэхуэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэ­рым икIахэм медаль 19 къыща­-хьащ.
Балигъми ныбжьыщIэми щIалэрэ хъыджэбзу цIыху 1320-м щIигъу зыхэта зэпеуэ иным тренер щIалэщIэ Бэлахъуэ Елдар и гъэсэнхэм фIы дыдэу зыкъыщагъэлъэгъуащ. Къапщтэмэ, килограмм 58-м нэс зи хьэ­лъагъ цIыхухъухэм я деж Апхуд Тимур домбеякъ медалыр къыщихьри, тхэквондомкIэ спортым и мастерым и мардэр игъэзэщIащ.
НыбжьыщIэхэм я зэпэщIэтыныгъэм пашэныгъэр щаубыдащ Къалэ Амир (кг 60), Куэтэншы Мурат (кг 35-рэ), Гуэбэшы Сэлим (кг 26-рэ) сымэ. Дэтхэнэми иригъэкIуэкIа зэIущIитхур и текIуэныгъэ дахэкIэ иригъэухащ. Абыхэм зымащIэкIэщ къазэры­кIэрыхуар финалым щызэуа Хьэ­тыхъу Къантемыр (кг 35-рэ).
Гупу зэзауэхэми щытекIуащ Къалэ Амир, Исакъ Амиран, Куэтэншы ­Мурат сымэ зыхэта Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэр. Абыхэм зэкIэ­лъ­хьэужьу хагъэщIащ Новосибирск ­областым, Тэтэрстаным, Башкорто­станым, Самарэ областым, Хаба­ровск крайм щыщхэр. Стоп-балл лIэужьыгъуэм къыщыхэжаныкIащ Исакъ Амиран (кг 50), Къалэ Амир, Гуэбэшы Сэлим сымэ.
Бгырыпх зэмыфэгъухэм я фестивалым щынэхъыфIу къалъытащ Са­сыкъ Исмэхьил (кг 35-рэ), Къуэдзо­къуэ Залым (кг 45-рэ), Абазэ Ислъам (кг 26-рэ), Трегубов Георгий (кг 40), ­Къущхьэ Айдэмыр (кг 45-рэ).
Урысей Федерацэм и чемпионатымрэ зэхьэзэхуэмрэ къарикIуахэм япкъ иткIэ, тхэквондомкIэ къэралым и командэ къыхэхар зэхагъэуващ. Абы хагъэхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу 8.

Хьэтау Ислъам.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.07.2021 - 14:12

КIуэкIуэ Казбек эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек бадзэуэгъуэм и 29-м эфир занщIэкIэ цIыхухэм епсэлъэнущ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм жэуап яритынущ республикэм щыщхэм я упщIэхэм.

22.07.2021 - 09:57

Къурмэн хуащIащ унагъуэ 1000-м щIигъум

Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъапIэ Къурмэн хьид махуэшхуэр. Дэтхэнэ зы муслъымэнми къытохуэ ­къурмэн ищIыныр, ар къызыхихын мылъку бгъэдэлъмэ.

22.07.2021 - 09:56

Кърур и закъуэу уэгум къремынэ!

ГъукIэныр япэ дыдэ цIыхум IэщIагъэ хуэхъуахэм ящыщщ. Пасэм ар IэщIагъэ къудейуэ ­мыхъуу, мэгъугъэу къалъытэрт.

22.07.2021 - 09:56

Бжьыхьэ пщIондэ Iупхъуэр зэхуащI

Театрхэм я лэжьэгъуэ пIалъэр зэриухам теухуа пшыхьхэр иджы­благъэ Налшык щекIуэкIащ.

21.07.2021 - 17:29

Операцэ ящIынухэр къыхах

«Валео Вита» клиникэм зи нэпкъпэпкъым дагъуэ иIэу къалъхуа сабийхэм я щытыкIэр къахутэу Iуэху щхьэпэ щекIуэкIащ.