Адамла электрокюч бла сылтаусуз жалчытырча

Кёп болмай Нальчикде Къабарты-Малкъарны электрокюч бла къоркъуусузлугъун жалчытыу штабны кенгеши ётгенди. Аны комиссияны башчысы, Правительствону Председателини биринчи орунбасары Муаед Кунижев бардыргъанды.
Тюбешиуге Россейни МЧС-ини КъМР-де управлениясыны башчысы Михаил Надежин, КъМР-ни Промышленность, энергетика эмда сатыу-алыу министерствосуну, Нальчик шахар округну администрациясыны келечилери, электрокюч компанияны бёлюмюню таматасы Муртаз Каров эм «Городские электрические сети» биригиуню таматасы Роман Литвинов къатышхандыла.
Жыйлыуда биринчиден жашау журт-коммунал мюлк бёлюмню эм энергетиклени къыш сууукълагъа хазырлыкълары сюзюлгенди. Ала бла байламлы соруулагъа эм проблемалагъа да къаралгъанды.
Аны чеклеринде тийишли ресурс бла жалчытхан организацияланы келечилерине республиканы бир-бир тийрелеринде терк-терк токну нек ёчюлтгенлерин да соргъандыла. Специалистле ол кёбюсюнде аварияланы хатасындан неда профилактика ишлени кезиуюнде этилгенин ангылатхандыла.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: