Къулакълары иги эшитмеген адамлагъа - тийишли онгла

РТРС-ни цифралы телевидение инфраструктурасы телеканалланы бериулерине субтитрле да къошаргъа амал береди. Аланы хайырындан къулакълары иги эшитмеген гражданла бериуледе не затны юсюнден айтылгъанын бирсилеча билирге боллукъдула.
«Первый канал», «Россия 1», НТВ, «ТВ Центр», СТС, «Пятница», «Мир» эмда «Рен ТВ» бир ыйыкъгъа эфирни беш процентин субтитрле бла жалчытадыла. «Карусель» а бериулерини барын да ала бла жибереди. Субтитрлени каналланы Ара шахарда студиялары жарашдырадыла.
Эфирни эм азындан беш проценти къулакълары осал эшитгенлеге эмда сангыраулагъа ангылашыныулу болурун телеканаллагъа борчха салгъан закон быйыл биринчи январьда кюч алгъанды. Ол битеу бериуле бла байламлыды: билдириуле, жангылыкъла, кинофильмле, телесериалла – къайсылары да болсунла. Каналла бу излемни талай амал бла жалчытыргъа эркиндиле: ачыкъ неда жашырын субтитрле, «къол силкиу» тил эм башхала бла.
Бу излем ООН-ну сакъатланы эркинликлерини юсюнден Конвенциясына эмда «Тап болум» деген къырал программагъа келишеди. Экинчиси чекленнген онглары болгъан гражданлагъа жамауатны жашаууна толуракъ къатышыр амалла къурар умутда жарашдырылгъанды.
2011 жылда бу программагъа телевидение бериулени жашырын субтитрле бла жалчытыу излемни къошхандыла. Андан бери телеканаллада субтитрлени ёлчеми тёрт кереден асламысына кёбейип, юч минг сагъатдан 13,4 минг сагъатха жетгенди.
Жашырын субтитрлени кёрюрча телевизорда «Телетекст» режимни ачаргъа керекди. Белгилеп айтсакъ, бюгюнлюкде бизни къыралда къулакълары иги эшитмеген онюч миллиондан артыкъ адам жашайды, ол санда бир миллиондан асламысы - сабийледиле.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: