Профилактика мадарланы толтуруугъа — энчи магъана

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков видеоконференция амал бла жангы коронавирус жукъгъан аурууну профилактикасы эм аны жайылыууна контроль жаны бла оператив штабны кезиулю жыйылыуун бардыргъанды. Сёз КъМР-де санитар-эпидемиология болумну эмда саулукъ сакълау учрежденияла CОVID-19 вирусха къажау мадарланы къалай тамамлагъанларыны юслеринден баргъанды.
Республиканы оноучусу регионда эпидемиология хал тынч болмагъанын белгилегенди. Ахыр кезиуде бир кюннге ауруу жукъгъанланы саны ёсгенди. Бек алгъа ол тестле кёбейгенлери бла байламлыды. Эки ыйыкъ мындан алгъа бир кюннге 1400-1500 адам ётген эсе тинтиуледен, бюгюнлюкде уа аланы саны 3 мингнге жетгенди. Вирусну ауур кётюргенле эмда медицина учреждениялада тургъанла азайгъанларын белгилерчады. Республикада госпитальлада резервде 400 адамгъа жер барды.
Жууаплы органлагъа профилактика мадарланы тирилтирге кереклиси чертилгенди, бютюнда жангы жылгъы байрамланы аллында. Бу кезиуде ауругъанланы санын кёбейтмезге, халны тапландырыргъа тийишлиди.
Роспотребнадзорну КъМР-де Управлениясыны башчысы Жирослан Паговну айтханына кёре, 2020 жылда 2 декабрьде республикада 12 904 адам ауругъаны тохташдырылгъанды. Аладан 10 279 адам сау болгъандыла, 221 –ауушхандыла. Республикада 279 мингден аслам тест эмда 59 минг КТ-тинтиуле бардырылгъандыла. Госпитальлада медицина болушлукъ 1437 адамгъа бериледи, аладан 81 реанимация бёлюмде турадыла.
Саулукъ сакълау министерство белгили этген шартлагъа кёре уа, республикада 8 медицина учрежденияда 9 госпиталь къуралгъанды. Алада барысында да 1859 саусузгъа жер барды, ол санда 1153-сю кислород бла жалчытылыныпды. Бюгюнлюкде жерлени 77 процентинде саусузла бардыла.
Кёп функциялы районла аралы больницада 57 жерге кислород тартылгъанды. Акушер бёлюмде уа 105 кислород точка салыннганды.
1-чи номерли клиника больницада экинчи корпусда 210 саусузгъа жер къуралады (ол санда реанимация бёлюмде 12 жер). Ала битдирилселе, республикада 2099 пациентге жер боллукъду, аладан 1309-су кислород бла жалчытылыныпдыла, реанимация бёлюмледе - 154 жер.
Коронавирус жукъгъанладан 1440 саусуз медицина болушлукъну амбулаториялада аладыла. Аладан 1193-сю аурууну женгил кётюредиле. Вирусну шартлары билинмей 71 адам ауругъанды.
Телемедицина консультация ара ишин андан ары бардырады. Ол Оператив штабны Информация арасында ачылгъанды. Шёндю анда штабны телефон байламлыгъыны (40-15-65) сегиз ызы ишлейди. Энтта видеобайламлыкъ да къуралгъанды. Аны болушлугъу бла терапевтле саусузланы халлерин тинтедиле.
Оператив штабны келечилери турист объектлени ишлерин къурау жаны бла предложенияла этгендиле. Алагъа кёре, канат жоллада бла  тау-лыжаланы прокатха берген жерледе дайым да дезинфекция бардырыргъа борчла салыннгандыла. Пассажирлени жюрютгенде медицина маскала киерге, бир бирден кенг турургъа керекди.
Казбек Коков КъМР-ни Правительствосуна жууукъ кезиуде ол жаны бла документни хазырларгъа буюргъанды.

Поделиться: