Фатарны сатыу-алыуда арагъа башха адамланы къатышдырмазгъа кюрешигиз

Фатарны сатып алыуну, бу ишге болушлукъчуланы (посредник) къатышдырыргъа керек болмагъаныны юсюнден Росреестрни Къабарты-Малкъарда Управлениясында айтхандыла.
Быллай сатыу-алыугъа хакъ излеп болушлукъ этерге сюйген адамланы биз да билалмазча аллай билимлери хазна болмаучуду. Сёз ючюн, келишим этиуню, къагъытланы хазырлауну юсюнден десек да. Ведомствону башчысы Виталий Дмитриев айтханыча, бюгюннгю кюнде жашау журтланы – юйлени, фатарланы эмда аланы бир юлюшлерин сатыу-алыу бла байламлы келишимлени къырал регистрациясын этерге керекмейди. Алай быллай мюлкге иеликни уа – керекди! Тийишли документле Росреестрге бериледиле.
Аны МФЦ-гъа барып, почта бла неда электрон халда жиберирге боллукъду. Эсге сала айтсакъ, быйыл пандемияны хатасындан быллай арала ишлерин алгъынча бардырмайдыла. Аны бёлюмлерине барама десегиз, биринчиден телефон бла сёлешип жазылыргъа керекди.
Фатарны неда юйню сатып алырны аллында ЕГРН-ден выписка алыргъа тийишлиди. ЕГРН деп жеринден тепдирилмеген мюлкню бирикген къырал реестрине айтадыла. Анда ол мюлкню иесини, аны сатыугъа чек (аллай заты бар эсе) салыннганыны юсюнден толу информация табарыкъсыз. Юй ышаныу къагъыт бла сатыла эсе, аны да тюзлюгюн тохташдырыргъа керекди. Бу жумушну аллай документлени реквизитлери бла тинтген сайтда тамамларгъа боллукъду.
Юйню иесини паспорту тап болгъанын РФ-ни МВД-ыны миграция жаны бла баш управлениясыны сайтында къарап билсе да игиди. Ол адам юйюр къурап эсе, аны юйдегисинден, нотариус да шагъатлыкъ этип, ыразылыкъ алыргъа керекди.
Жашау журтну, анда аны иесинден сора башха адамны регистрациясы болмагъанын билмей алмагъыз. Ахча къолдан къолгъа берилгенини юсюнден къагъытны эмда сатыу-алыу этиуню юсюнден келишимни уста юрист хазырларгъа керекди. Аны бла кёп чурумладан къутуллукъсуз.
Танымагъан адамлагъа не тюрлю документигизни да кёргюзтюрге, бютюнда суратха тюшюрюрге жарамагъанын белгилеп айтханды Виталий Дмитриев. Аланы бошуна ксерокопия этип турургъа кереклиси да жокъду. Быллай сакълыкъ сизни артда кёп хата-палахладан сакълар.

Улбашланы Мурат
Поделиться: