Юйню арбазында машинала салыр жерни къалай къураргъа боллукъду

Кёп фатарлы юйлени арбазларында машина салыр жер болмаса, водительлеге аланы тротуарлада, къыртишде, сабийле ойнаучу майданчыкълада къояргъа тюшеди. Сёзсюз, ол тапсыз ишди. Ма аны себепли аллай юйледе жашагъанла управляющий компаниялагъа арбазлада аллай жерле къураргъа кереклисин дайым айтып туруучудула. Бютюнда машиналары болмагъанла. Нек дегенде, бирле техникаларын подъезд аллында къоюп кетселе, алагъа юйге кирирге, колясканы чыгъарыргъа окъуна къыйын болады.
КъМР-ни Тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла къырал комитетинде айтханларына кёре, сагъынылгъан компанияла улоуну салырча жер ишлерге угъай демейдиле. Алай аны тамамларгъа ахча керекди. Нек дегенде, машиналаны салыр жерлени жарашдырыу, алагъа къарау - аланы борчларына саналмайды. Аны ючюн фатарланы иелеринден ахча да жыйылмайды. Адамла ол къоранчланы боюнларына алсала уа, компания болушургъа угъай дерик тюйюлдю.
Юйню арбазында парковка къурар оноуну фатарланы иелери жыйылып, оноулашып алай этедиле. Кеслери да эм азындан ючден экиси ыразы болгъанларын билдирирге керекдиле. Неллай бир ахча къоратыллыгъын да анда белгилейдиле.
Жыйылыуда хар ким да арбазда парковка болурун дурус кёрмезлиги баямды. Машиналары болмагъанла анга бегирекда ыразы боллукъ тюйюлдюле. Аны орунуна клумба, сквер, сабийлеге ойнарча жерчик жарашдырылса сюерге да боллукъдула. Алай болмазча парковканы проектинде аллай жерледе машинала салынмазлыгъын энчи кёргюзтюрге керекди.
Алай бла тийишли оноу этилсе, парковканы проектин шахарны администрациясына, ГИБДД-гъа эмда от ёчюлтюучюлеге кёргюзтюрге керекди. Аладан эркинлик алгъандан сора ишни башларгъа боллукъду.

Улбашланы Мурат
Поделиться: