Жангы низам - урунуу, ырысхы къоранчланы азайтыргъа онг береди

Россей Федерацияны Правительствосуну 1084-чю номерли буйругъуна тийишлиликде Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясы эл мюлк жерледе контроль-надзор ишни жангы жорукъ бла бардырып тебирегенли талай жыл болады. Ведомствода айтханларыча, анга кёре субъектни ишини къоркъуусузлугъун жалчытыугъа энчи эс бурулады. Саулай алып айтханда уа, бу амал - предпринимательлеге административ къысыулукъну жумушатыргъа эмда сагъынылгъан жумушланы тамамлагъан ведомстволаны урунуу, ырысхы, бюджет-финанс къоранчларын азайтыргъа онг береди.
«Эл мюлк жерлени хайырланыуну юсюнден» законну бойсунууунда болгъан жер участкала сагъынылгъан къоркъуусузлукъ жорукълагъа кёре юч категориягъа бёлюнедиле.
Биринчиси - орта къоркъуулуду. Анга кадастр багъалары муниципал районда (неда шахар округда) кадастр багъаланы орта ёлчеминден 50 неда андан аслам процентге уллуракъ болгъан, сугъарылгъан, юй къанатлы (къыркъ эмда андан артыкъ мингин) эмда тонгуз (эки минг неда андан асламысын) комплекслени къатларында жер участкала киредиле.
Экинчисине - азыракъ къоркъуулу категориягъа - бу жерле киредиле:
-промышленностьха, энергетикагъа, транспортха, связьгъа, радиовещаниягъа, телевидениягъа, информатикагъа, космос жумушланы тамамлаугъа, Къоруулау министерствону жумушларына эмда башха энчи ишледе хайырланнган участкаланы тийрелериндегиле. Дагъыда: юслери бла магистраль быргъыла баргъанла, юй къанатлы (40 неда андан азыракъ мингин) неда тонгузла бакъгъан (2000 неда андан азырагъын) комплекслени къатларындагъыла.
Ючюнчюсю эм аз къоркъуулугъа саналады. Анга башында экисине кирмеген жер участкала тюшедиле.
Экинчи эмда ючюнчю категориягъа кирген жер участкала, аланы иелери ахыр юч жылны ичинде бузукълукъ этгенлери ючюн административ жууапха тартылгъан эселе, биринчи эмда экинчи категориягъа кёчюрюледиле. Биринчи категорияда болгъанла уа ахыр контроль-надзор тинтиуле бардырылгъан кезиуде бузукълукъла ачыкъланмагъан эселе, экинчиге тюшедиле.
Битеу айтылгъанны магъанасы былайды: эл мюлк жерледе план бла белгиленнген тинтиуле алагъа къаллай категория берилгенине кёре бардырыладыла. Сёз ючюн, биринчи категориягъа тюшгенлеге ол юч жылны ичинде бир кере эсе, экинчи категориягъа киргенлеге аны болжалы беш жылды. Энчи предпринимательлени, гражданланы эмда башхаланы ючюнчю категориягъа кирген жер участкаларында уа план бла тинтиуле арталлыда бардырылмайдыла.

Омарланы Мурат.
Поделиться: