Эл мюлк продукцияны производствосу ёсгенди

Быйыл онбир айгъа Къабарты-Малкъарда эл мюлк производительлени барысы да 39,8 миллиард сом багъасына продукция чыгъаргъандыла. Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде, ол 4,2 процентге кёпдю. Аны бизге Кавказстатны пресс-службасындан билдиргендиле.
Республиканы аграрчылары, нартюхню санамай, мирзеуню бар тюрлюсюнден да 224,9 минг тонна тирлик жыйгъандыла. Ол былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, 2,9 процентге кёпдю. Аны бла бирге бирси ёсюмлюкледен да бай тирлик алыннганды. Ол санда нартюхден - 872,1 минг тонна (110,8%), чёплеуден - 23 минг тонна (105,4%), картофдан - 164,1 минг тонна (101,2%) тахта кёгетледен да - 330 минг тонна (92,9%).
Тууар малла бла юй къанатлыланы санына да танг къошулгъанды. Мюлкледе - 270,7 минг тууар, ол санда - 131,5 минг ийнек, 387,2 минг къой бла эчки, 4,2 миллион юй къанатлы саналады. Малланы 72,2 проценти, къойланы бла эчкилени 52,5 проценти эм юй къанатлыланы 42,3 проценти энчи иеликлеге жетеди.
Жыл башланнганлы энчи иеликле, эл мюлк организацияла, элчи ферма мюлкле малланы бла юй къанатлыланы этинден союлмагъан ауурлукъда 84,1 минг тонна сатхандыла. Ол буруннгу жылдан 2,7 процентге кёпдю. Андан сора да, онбир айгъа 416,3 минг тонна сют сауулгъанды, ол да былтырдан 4,6 процентге асламды. Жумуртхаладан да 175,4 миллионун сатып, озгъан жылдан 2,1 процентге жетишимли болгъандыла.
Орта эсеп бла алып айтханда, мюлкледе бир ийнекден 5344 литр сют сауулгъанды. Ол а буруннгу жылдан эсе 724 литрге артыкъды. Хар тауукъдан да 199 жумуртха алыннганды, ол а буруннгу жылны эсеплерине келишеди.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: