Промышленный производство ёсгенди

Быйыл Къабарты-Малкъарда онбир айгъа промышленный производствону индекси 110,4 процентге жетгенди, деп билдириледи Севкавстатны пресс-службасындан.
Экономиканы бёлюмлерин энчи алып айтханда, табийгъат байлыкъланы хайырланыу 66,6 процентге, жарашдырыучу производство 107,9 процентге, ток, газ эм пар, хауа бла жалчытыу 125,1 процентге, суу бла жалчытыу, къалгъан-къулгъанланы кетериу 83,5 процентге ёсгенди.
Сагъынылгъан кезиуге эт, жау, сют, крахмал, татлы ашарыкъла, аракъы, юс кийим, аякъ кийим, къумач, юйге керек затла, темирден, бетондан абериле, техника эмда башха затла чыгъаргъан предприятияла да жетишимли къармашхандыла. Анга кёре токну бла газны хайырланыугъа да къошулгъанды.
Болсада тахта кёгетледен консервалагъа, жемишледен суулагъа, ундан бла сютден этилген ашарыкъланы бир къауумуна, ич кийимге, инструментлеге, электрооборудованиягъа, машиналагъа запчастьлагъа, протезле бла ортопед кереклеге эмда талай затха сурам тюшгенди.

Курданланы Сулейман.
Поделиться: