Республикада терек бахчаланы айнытыугъа къайгъырыу бла

Алгъаракълада РФ-ни Эл мюлк министерствосу бардырырп терек бахчаланы бла питомниклени айнытыу бла байламлы кенгеш къуралгъанды. Анга регионлада ведомстволаны келечилери, ол санда КъМР-ни Эл мюлк министри Хасан Сижажев да къатышханды.
Тюбешиуде битимчилик, механизация, химизация эм ёсюмлюлюклени къоруулау жаны бла департаментни таматасы Роман Некрасов бюгюнлюкде Къабарты-Малкъар терек бахчаланы ёсдюрюуде эм жемишледен бай тирлик алыуда къыралда беш алчы регионну санына киргенин белгилегенди.
Ол айтханнга кёре, саулай къыралда быйыл 9,9 минг гектар терек бахчала жайылгъандыла. Былтыр бла тенглешдиргенде ол 11,2 процентге кёпдю.
-Юг регионлада хауа болум артыкъ иги болмагъанына да къарамай, быйыл жемишледен 1,08 миллион тонна тирлик жыйыллыкъды. Ол а арт беш жылда орта кёрюмдюге келишеди, - деп къошханды Роман Владимирович.
Хасан Сижажев а бусагъатда республикада тёрели терек бахчачылыкъгъа да аслам эс бурулгъанын эсгертгенди. Ол санда быйыл жаз башында тереклени 1,28 минг гектарда орнатханларын, аны бла бирге 1,1 минг гектрада терк айныгъан тюрлюлери да салыннганын билдиргенди. Саулай алып айтханда, мюлклени барысында да тахта кёгетледен бла жемишледен 328 минг тоннадан аслам жыйылгъанды. Ол а былтыр бла тенглешдиргенде 116 процентге кёпдю.
Кенгешде жемиш эм тахта кёгет продукцияны производствоун айнытырча, кесибизде чыгъарылгъан сортланы салырча, техниканы жангыртырча «жол картаны» жашауда бардырыуну юсюнден да айтылгъанды. Андан сора да, жыйылгъанла терек бахчачылыкъны айнытыуда уллу магъанасы болгъан эл мюлк страхованияны игилендириуню юсюнден да сёлешгендиле.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: