Республиканы агропромышленный комплексини айныууна эс бурулгъанды

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков республиканы агропромышленный комплексини предприятияларына ишчи жолоучулукъ къурагъанды. Регионну оноучусу КъМР-ни Прохладна районунда орналгъан «Югну кёгетлери» компанияны производство майданына къарагъанды эм анда уруннганла бла ушакълашханды. Жылгъа продукция чыгъарыу кючю 15 минг тонна болгъан завод инвестициялы проектни биринчи урумуну чегинде хайырланыугъа 2016 жылда берилгенди. Анда бадыражанладан паста чыгъарадыла эм аны уллу орунлагъа къуядыла.
Предприятияда дунияда алчы производительледен оборудование бла техника салыннганды, аны хайырындан жылгъа 100 миллиондан артыкъ условный банка чыгъарырча онг барды. Алай бла 2020 жылны 9 айына 80 миллион банка чыгъарылгъанды, ол а 12 минг тоннадан артыкъ бадыражан пастады.
2020 жылдан башлап «Югну кёгетлери» компания артда алма концентратдан тийишли продукция чыгъарырча алмаланы жарашдырыу бла кюрешеди. 2021 жылдан бери организацияны аллында инвестиция проектни экинчи урумун жашауда бардырыу борч салыннганды. Аны хайырындан заводну кючю жылгъа 24 минг тоннагъа дери ёсерикди. Экинчи бёлюм кийирилсе, 70-ден артыкъ ишчи жер къураллыкъды.
Проектни магъаналылыгъы аны импортну алышындырыуундады. Завод ата журтлу рынокда сурам болгъан качестволу продукция чыгъарады. Аны конкурентлиликге чыдамлы уа экология жаны бла тазалыгъы, битеу излемлеге келишгени эм тыш къыралдан келтирилгенледен эсе учуз болгъаны этедиле.

Поделиться: