Экологияны игилендириуге къайгъыра

Кёп болмай КъМР-ни табийгъат байлыкъла эм экология министри Шауаланы Илияс Тырныаууз шахарда экология болум бла байламлы кенгеш бардыргъанды. Анга жер-жерли администрацияны башчысы Жаппуланы Руслан, аны орунбасарлары Ахматланы Марат бла Теммоланы Рашид да къатышхандыла.
Илияс Пагоевич айтханнга кёре, бюгюнлюкде шахарда санитар мардала бузулмай сакъланадыла, болсада болумну бютюн иги жанына тюзетирча бирлешип кючню аямай кюреширге керекди. Ол жаны бла энчи мардала этип турургъа тийишлисин да эсгертгенди.
Тырныаууз шахарны администрациясыны таматасы аслам информация органланы, администрацияны сайтыны, Инстаграмны эм башха социал сетьлени себеплиги бла жамауатны экология жаны бла культурасын ёсдюрюрча кюрешгенлерин, ол санда «Экологистика» биригиу бла бирге терк-терк субботникле бардыргъанларын да билдиргенди. Аны хайырындан бусагъатда шахар тийреде эркинликсиз къаты къалгъан-къулгъанла тёгюлген жерле къурутулгъанларын эм саулай санитар мардала бузулмазча аслам жумуш тындырылгъанын чертгенди.
Кюн сайын «Экологистиканы» эки энчи техникасы кир-кипчикни свалкагъа ташыйдыла, бирде, керек болса, къошакъ халда ахча тёлеп, багушну алай кетерирге да тюшеди. Аны бла бирге кёп фатарлы юйледе жашагъанла арбазларына сакъ болурча, тёгерек-башны тазалыкъда тутарча ангылатыу тюбешиуле да ётдюрюледиле. Аны юсюнден жыйылгъанлагъа администрацияны келечилери хапарлагъандыла.
Ахырында министр бу жаны бла тири ишлерге эм болумну дайым контрольда тутаргъа чакъыргъанды.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: