Реклама законнга, миллет энчиликлеге да келиширча

Бу кюнледе Монополиялагъа къажау федерал службаны Къабарты-Малкъарда управлениясы (УФАС) бла «Иш кёллю Россей» организацияны регионда бёлюмю къурап «Реклама эмда тюз ниетли болмагъан конкуренция. Законодательствогъа келишген реклама» деген ат бла «тёгерек стол» бардырылгъанды. Аны ишине УФАС-ны башчысыны орунбасары Анна Кумахова, сагъынылгъан организацияны келечиси Елена Давыдова, КъМР-ни Сатыу-алыу-промышленность палатасыны таматасы Хасан Гукетлов, юрист эмда правону къоруулаучу Атмырзаланы Рашит, «Партия Роста» Битеуроссей партияны регионда бёлюмюню келечилери эмда предпринимательле къатышхандыла.
Анна Кумахова айтханыча, бюгюнлюкде реклама хайырланылмагъан жер хазна жокъду. «Асламысында предпринимательле аны жарашдырыуну башхалагъа буюрадыла, ол законодательствогъа келишгенин бла къалгъанын тинтиуге артыкъ эс бурмайдыла. Аны хатасындан а тапсыз этилген реклама ючюн тазир тёлерге тюшеди. Бирде аны ёлчеми иги да уллу болады. Алай болмаз ючюн материал рекламаны юсюнден законнга келишгенине тынгылы къараргъа керекди. Ол хайырланыучуланы сейирлерин къоруулар эмда рынокда конкуренция жаны бла низамлыкъны сакълар умутда жарашдырылгъанды. Баш магъанасы – реклама ётюрюк айтмазча, тюз ниетли болурчады», - дегенди ол.
УФАС-ны келечиси къайсы товарланы неда жумушланы рекламасын этерге жарамагъанын, къайсыларына уа бютюн сакъ болургъа кереклисин да туура этгенди эмда юлгюге шартла келтиргенди. Сёз мында чагъыр продукцияны, медицина эмда финанс жумушланы, дарманланы, сауутланы, оюнланы юслеринден баргъанды.
«Тийишли законодательствогъа бузукълукъ этилгени ючюн, ол жумушха къатышханланы бары да тартыллыкъдыла жууапха: рекламаны бергенле, аны жарашдыргъанла (типографияла, маркетинг агентствола) эмда жайгъанла (басма органла)», - деп чертгенди Анна Кумахова. Ол айтханыча, къырал органла бу сферада план бла белгилеп тинтиуле хазна бардырмаучудула, алай УФАС а аны къачан сюйсе да этерге эркинди. Аны сылтауу уа, асламысында, конкурентлени неда рекламаны жаратмагъан гражданланы тарыгъыулары болуучуду.
Анна Кумахова рекламаны юсюнден законнга бузукълукъ этилгени ючюн тазирлени, УФАС-да тийишли эксперт советни ишини юсюнден да хапарлагъанды, Россейде эмда тыш къыраллада белгили компанияла окъуна къаллай бузукълукъла этгенлерин юлгюге кёргюзтгенди.
Рекламаны жарашдыргъанда тийишли федерал закондан сора субъектлени актларына, башха документлеге да къараргъа кереклисин белгилегенди ведомствону келечиси. Ол дагъыда жер-жерледе жашагъанланы миллет энчиликлерине, адет-тёрелерине да келиширге керекди, дегенди.
Ахырында реклама бла байламлы законодательствогъа ахыр эки жылны ичинде къаллай тюрлениуле кийирилгенин билдиргенди, сора дагъыда талай шартла келтиргенди. Алай бла быйыл УФАС реклама бла байламлы законодательствогъа бузукълукъ этилгенини юсюнден онжети ишге къарагъанды. Тинтиулени онтёртюсю - тарыгъыула келип, ючюсю уа ведомствону башламчылыгъы бла бардырылгъандыла. Шартланы барында да бузукълукъла табылгъандыла, эсгертиуле этилгендиле, бири бла байламлы тазир салыннганды.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: