Школчуланы кюздеги тёрели солуу кюнлерине энтта бир ыйыкъ къошуллукъду

Казбек Коков Правительствону юйюнде Къабарты-Малкъар Республикада Коронавирус жукъгъан аурууну болдурмазча амалланы тындырыу эм аны жайылыууна контроль этиу оператив штабны кезиулю жыйылыуун бардыргъанды. Видеоконференция халда республикада шёндюгю санитар-эпидемиология болумгъа эс бурулгъанды, COVID-19 жайылгъан кезиуде медицина организацияланы ишлерине къаралгъанды.
Повестканы биринчи соруууна кёре доклад бла КъМР-де баш санитар врач Жирослан Пагов сёлешгенди. Ол белгилегенича, 21 октябрьге регионда 9198 коронавирус жукъгъан инсан ачыкъланнганды, аладан 7055-си къайтышхандыла, 125-си ауушхандыла. 222 мингден артыкъ тестирование этилгенди. Госпитальлада медицина болушлукъну 1470 саусуз аладыла, аладан 79-су реанимациядадыла.
КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну информациясына кёре, бусагъатда республикада жети организацияны мурдорунда коронавирус жукъгъан ауруугъа бакъгъан сегиз госпиталь ишлейди, алада 1542 жер барды, ол санда 778-си кислород бла. Терк муниципал районну Ара район больницасыны мурдорунда 160 жатар жери болгъан тогъузунчу госпитальны ачаргъа хазырланадыла . Эм къоркъуулу инфекцияланы госпитальларыны ишлерин 326 врач, 837 орта эм кичи медицина ишчиле жалчытадыла.
COVID-19 ауруу табылгъан 1043 саусузгъа амбулатор халлы багъыу бериледи, аланы 893-сюнде ол женгил халда озады, орта халлыла 150-диле эм ышанлары эсленмегенле100 адам боладыла.
Гриппден вакцина салыу кампания тири халда бардырылады, аны медикле кёбюсюнде жер-жерлеге кеслери келип тамамлайдыла. Медицина организациялагъа сабийлени иммунизациясына деп Совигрипп вакцинаны экинчи траншы келгенди, аны ёлчеми 70220 дозады.
Къабарты-Малкъарны билим бериу организацияларында санитар-эпидемиология болумну юсюнден доклады бла КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министрини къуллугъун толтургъан Анзор Езаов сёлешгенди.
Оператив штабны келечилерине айланып, Казбек Коков республикада шёндюгю эпидемиология болумну къыйынлыгъын, алай ол толусунлай контрольда болгъанын белгилегенди. Медицина ишчиле эм госпитальда жерле жетишедиле. Андан сора да, бюгюнлюкде регион госпитальгъа келгенлени саны андан чыкъгъанланы санына тенг болгъан тарихлеге жеталгъанды.
Аны бла бирге, дегенди КъМР-ни Башчысы, школчуланы кюздеги солуу кюнлери жетедиле. Къабыл кёрюлген окъутуу графиклеге кёре, каникулланы башланыулары эм бошалыулары регионну билим бериу организацияларында башха-башхадыла. Къуралгъан эпидемиология болумну эсге алып эм специалистлени эсгертиулерине къулакъ салып, Къабарты-Малкъарны орта билим берген махкемелерини окъуучуларыны барысына да кюз каникулларыны башланыу кюнюне 2020 жылда 26 октябрьни санаргъа оноу этилгенди. Андан сора да, Оператив штаб КъМР-ни школларына каникулланы бир ыйыкъгъа артыкъ созарча эсгертиу этгенди – 2020 жылда 8 ноябрьге дери.
Жангы коронавирус жукъгъан аурууну жайылыууна къажау къошакъ башха амалланы арасында Казбек Коков КъМР-ни толтуруучу эм муниципалитет органларыны ишчилерини 25 процентин дистанцион халда урунуугъа кёчюрюуню айтханды. Къабарты-Малкъарны жамауатына айланып, регионну оноучусу кезиулю кере санитар излемлени, маскала низамны толтурулууларыны, профилактика амалланы бардырыуну магъаналылыкъларын чертгенди.
Ол кюн окъуна «муниципал сагъатны» чегинде Казбек Коков муниципалитетлени таматалары бла жер-жерледе санитар-эпидемиология болумну, КъМР-де миллет проектлени жашаугъа къалай кийирилгенлери бла байламлы сорууланы сюзгенди.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: