«Ди хъуэпсапIэхэр къызэпывмыуд!»

Апхуэдэ къыхуеджэныгъэм щIэт Iуэху иджыблагъэ ирагъэкIуэкIащ Аруан щIыналъэм и ГИБДД-м и лэжьакIуэхэм.
ЛъэсырызекIуэхэр автомобилхэм щрауд иужьрей зэманым щIэх-щIэхыурэ къызэрыхъум игъэ­пIейтейри, къызэрагъэпэщауэ аращ абыхэм а Iуэхур. Гъуэгум шынагъуэншагъэр къыщызэгъэпэщыным зи лэжьыгъэр теухуа хабзэхъумэхэмрэ Аруан къуажэм дэт курыт школым и еджакIуэ цIыкIухэмрэ «Кавказ» автомобиль гъуэгум и гъунэм деж щрагъэкIуэкIащ «Ди хъуэпсапIэхэр къызэпывмыуд!» зыфIаща акцэр.
Машинэ зэблэжхэр зэран къахуэмыхъун хуэдэу гъуэгу Iуфэм еувэкIри, сурэт цIыкIухэр яIыгъыу флешмоб ящIащ. Абыхэм рулым дэсхэм ягу къагъэкIыжащ бэлэ­рыгърэ гъуэгу хабзэхэр къызэпауд-мэ, зыгуэркIэ теплъэкъукIмэ, пхуэмыгъэзэкIуэжын гузэвэгъуэ къэхъункIэ зэрышынагъуэр, лъэсырызекIуэ ныбжьыщIэхэми пщIэ яхуэщIын зэры­хуейр.
«Дэ балигъыпIэм дынэсмэ, морожнэ тщэнущ, Президент дыхъунущ, ­артист, сурэтыщI, щIэныгъэ лэжьа­кIуэ, адэ-анэ гумащIэ къытхэкIынущ - фэ фыкъэувыIэ къудеймэ! Ди ­хъуэпсапIэхэр тIэщIэвмых! Ди гъащIэ­хэр къытхуэфхъумэ!» - зыжьэу жаIащ сабийхэм, рулым дэсхэм зыхуагъа­зэурэ.
КъэувыIа машинэхэм дэсхэр полицейхэмрэ сабийхэмрэ къыхураджащ лъэс зэпрыкIыпIэхэм щынэблагъэм деж, автомобиль гулъэфхэм теувэу, я хуабжьагъым кIэрагъэхуну, цIыхухэр благъэкIыну. НыбжьыщIэхэм машинэхэм дэсхэм хуагуэшащ хабзэм тетын зрыхуейр ягу къэзыгъэкIыжыну тхыгъэхэр зытет напэкIуэцI цIыкIухэр.

КъБР-м щыIэ МВД-м и пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: