Тиширыу гюлдю, ол табийгъат берген ариулугъун сакъларгъа керекди

Бюгюн бизни ушакъ нёгерибиз модель Диана Оздоевады. Аны атасы ингуш миллетденди - Беслан Оздоев, анасы уа таулуду - Гиляхланы Кулина. Диана Акъ-Сууда туугъанды, Нальчикде жашайды. Жашлыгъына къарамай, аны жетишимлери къууанырчадыла – ол «Мисс КБР» конкурсда ючюнчю жерни алгъанды, модель болуп ишлейди, кёп тюкенле рекламаларында аны кёрюрге сюедиле. Андан тышында, субай къыз профессионал билим алады, эм уллу мураты уа белгили журналист болургъады.
- Диана, сен эки миллетли юйде ёсгенсе, юйюрюнгю юсюнден айтсанг эди.
- Юйюрюбюзде тынчлыкъ, жарашыулукъ болгъанды. Атам бла анам танышханланр сейирди. Анам сабий садда ишлей эди. Ол жумуш бла шахаргъа баргъан кезиуде, аны атам кёреди - ала саламлашадыла, танышадыла. Ол тюбешиуден сора атам анамы бир кере кёрюр ючюн, Ингушетиядан бери хар ыйыкъдан келиуючю эди. Ала юйюр къурагъандан сора мында, Ингушетияда да жашап тургъандыла. Атам ауругъандан сора бери кёчгендиле, жарсыугъа, ол мени гитче заманымда эки жыл ауругъандан сора ауушханды. Бусагъатда анам бла турама.
- Модель болургъа умутунг гитчеликден бармы эди огъесе къадар болуп алаймы келгенсе бу усталыкъгъа?
- Сабий заманымда да ариулукъгъа итине эдим. Шёндю да эсимдеди, «Вестер-Гипер» тюкенни аллында «Мисс КБР» деген жазыуу бла къанга тура эди. Къалай жарсый эдим, мен алыкъа гитчечикме, мени ары аллыкъ тюйюлдюле деп.
Жылла озадыла, «Восток» кинотеатрны къатында мороженое сата эдим. Кюнлени биринде администраторубуз сыфатынг ариуду, «Мисс КБР» конкурсха къатышып бир кёр, дейди. Биринчи жылда кастингге асыры кеч келгеним себепли алмайдыла, 2015 жылда къайтып барама эм ючюнчю жерге чыгъама. Бу жетишимимден сора модель болургъа да чакъырып башлайдыла, Моквадан, Санкт-Петербургъдан, Дагъыстандан эм башха жерледен суратчыла жазып тебирейдиле. Анам ол кезиуде, бюгюнлюкде да манга бек болушады. Аны бла Махачкъалагъа эки ыйыкъгъа барабыз. Анда кёп затха юйреннгенме. Сора Дагъыстанда тюрлю-тюрлю салонла кёпдюле, визажистлери бек сынамлыладыла. Шёндю да ала бла байламлыкъла жюрютеме.
- Конкурс къалай ётген эди?
- Алгъа кесими сынаргъа сюе эдим. Анга къатышхан къызла бла шуёхла болгъан эдик, арабызда огъурсузлукъ, зарлыкъ дегенча зат жокъ эди. Бизни спорт залгъа элтип тургъандыла, сахнада кесибизни жюрютюрге, суратха тап тюшерге юйретгендиле. Жангыз да ахырында бир кесек къоркъа эдик, сора жерлени юлешгенде къызланы араларында алгъадагъы шуёхлукъ артыкъ эсленмей эди. Быллай конкурсха энтта къатышыргъа сюеме деп а айталлыкъ тюйюлме.
- Бир жанындан къарагъанда, модельни иши тынч кёрюнеди. Алай болур ючюн а кёп ишлерге керекди.
- Кертиди, чархынгы бир ауурлукъда тутаргъа, сыфатынга къараргъа керекди. Махачкъалада болгъанымда ишчи кюнюм эрттенликде сагъат сегизде башлана эди. Бетими бояргъа, чачымы жыяргъа стилистле 7-8 сагъат къорахандыла. Артда суратлагъа тюшерге да эки сагъат кете эди. Бийик каблуклада кёп заманны сюелирге, ауур жыйрыкъланы киерге, ала бирде 30-40 килограммгъа жетедиле – бек къыйынды. Бир кере эсим окъуна аугъанды. Артда аркъанг, аякъларынг да бек аурутадыла. Суратха ариу тюшерге юйренир ючюн да, жылгъа жууукъ заманны юйренирге тийишлиди.
- Диана, зар адамла ариулукъну кечмейдиле, дейдиле. Сени да модель иш бла кюрешгенинги жаратмагъанла, ол угъай, къоркъутургъа кюрешгенле болгъанларыны юсюнден кесинги Инстаграммда страницангда жазгъан эдинг.
- Хау, аллайла бардыла. Тойгъа кийилген жыйрыкъла, аланы бир - бирлери уа бир кесек ачыгъыракъ да боладыла, кийип суратлагъа тюшгеними терс жанына бурургъа кюрешгенле тюбейдиле. Алай мени айтырыгъым, бир жерими ачхан, неда артда уялыргъа тюшерча затны киймейме эм киерик да тюйюлме. Сора, ёлтюрлюкбюз, табарыкъбыз дегенледен да арталлыда къоркъмайма. Мен окъуйма, ишлейме, намысыма къатыма. Ал кезиуледе огъурсуз сёзле кёлюме да тие эдиле, жилярыгъым окъуна келгенди. Бир кере сени ёлтюрлюкме деген адамны иш этип тапханма, ол бир зат бла кюрешмеген, бир затда жетишимли болмагъан аллай биреулен эди. Алай бла артдан-артха тыш, мени юсюмден бир зат билмегенлени сёзлери мени жюрегиме жетерге керек болмагъанын ангылагъанма эм бусагъатда алагъа эс бурмайма.
- Тюкенле чакъырып турурча, суратчыла унутмазча, модель не этерге борчлуду?
- Битеу болгъан мероприятиялагъа къатышыргъа, суратчыланы, тюкенлени, визажистлени кесинге да излерге. Модельни ёсюмю 174 сантиметрден аз бомазгъа, семиз болмазгъа керекди. Бир белгили модельер чакъырып, арыгъыракъ болургъа керексе десе, боллукъма. Дунияда атлары айтылгъан модельле муратларына жетер ючюн, жарты жолда къалмайдыла, аладан изленнгенни толсунлай тамамлайдыла, алагъа ыспас этеме. Алай излемлеге келишеме деп, саулукъдан бошаргъа уа керек тюйюлдю.
- Инстраграммынгда хакъсыз ишлемейме деп жазгъан эдинг. Ишлетип, сора ахча тёлемей къойгъанла дамы бардыла?
- Аллай бир болумгъа тюшген эдим. Тюкен бла келишим тауусханбыз, ала манга ишим ючюн къаллай бир ахча тёлериклерине да оноулашханбыз. Фотосессиягъа жети сагъатны хазырланнганма. Суратлагъа тюшгенме. Менден изленнгени этгенме, алай ала артда ахчаны тёлерге унамай къалгъандыла, суратларымы уа хайырланнгандыла. Аллайла ангыларъа керекдиле – модель иш да хар башха ишча тёленирге тийишлиди, анга адам заманын, къарыуун къоратады.
- Диана суратчы, музыкант болур ючюн, фахму керекди, модель болур а энчи хунерми изленеди огъесме къадалып ишлеумю?
- Мында фахмудан эсе итиниулюк, дайым ишлерге хазырлылыкъ изленедиле. Тиширыуну сыфаты излемлеге келишмей эсе да, ол эринмей, кесине жан аурутмай, жарау этип, аш-азыгъын тюз сайлап, сыфатын ариу эталлыкъды. Пластиканы, мимиканы да этерге юйренирге боллукъду. Алай бла модель болургъа кимни да онгу барды.
- Сен кёп адамны таныйса, сени да кёпле кёредиле, анга кёре тенглеринг да аслам болурла?
- Угъай, эм ышангылы шуёхум анамды, хар не жарсыууму, къууанчымы да жангыз анга айталлыкъма. Сора, бир ненча къыз бла да къаршы тенглебиз. Мен оюм этгенден, чынтты шуёх ол тёзюмлю, ёмюрде алдамазлыкъ, болушургъа келирге хазыр, керти адамды. Кесим да къыйналгъанны жаны бла ётюп къалалмайма, адамланы ангыларгъа кюрешеме, алай тёзюмлюме деп а айталылкъ тюйюлме.
- Жашау нёгерни сайлагъанда уа къаллай ышанлагъа эс бурлукъса?
- Кертичиликге, ол манга бек магъаналыды. Оюмлу, айтхан сёзлерине, ишлерине жууаплы бола билген, муратына жетиуде къаты адамны. Къоркъакълыкъны унарыкъ тюйюлме. Юйюр жашауда тынчлыкъны, ышаныулыкъны излерикме, даулаш къозгъамай, мен деп тохтамай, бир бирни ангылап жашарча. Ётюрюкню кечаллыкъ тюйюлме.
- Сен оюм этгенден, харкюннгю жашауда тишырыу къаллай болургъа керекди?
- Тиширыу къачан да тизгинли болургъа, чачын жыяргъа, аз-маз боялыргъа керекди. Кийимине, юсюне-башына эс бурургъа борчлуду. Кеслерин жашлагъа ушатып жюрюгенлении ангыламайма, ол табийгъатха чюйре келеди. Тиширыу ол гюлдю. Саулугъунда чып болуп не аллай бир башха сылтаула бла бет сыфатларын тюрлендиргенлеге зат айтмайма, алай модагъа бойсунуп, къалын къашла боятыуну, эринлени кёпдюрюуню, анга ушаш башха затланы этиуню уа тюзге санамайма. Тюрлениулени хатасы болмаз, ала мардадан озмай эселе. Табийгъат берген ариулукъну сакъларгъа тийишлиди.
- Диана, модель болгъандан тышында, башха зат бла уа кюрешемисе?
- Тогъузунчу классдан сора Гуманитар-техника колледжге киргенме, кёп болмай дипломуму да алгъанма. Муратым энди Москвагъа барыргъады, анда окъургъа, журналист болургъа умут этеме. Модель ишни сюеме, аны бла бош заманымда кюреширикме. Тыш жерде адамла къалай жашагъанларын кёрюрге, жангы онгла табаргъа итинеме. Алай жашаууму уа туугъан республикамда ётдюрюрге дейме.

Ушакъны Кульчаланы Зульфия бардыргъанды.
Поделиться: