Экономиканы тамблагъы кюнюню сагъышын эте

Миллет борчланы эмда экономикада къоркъуусузлукъну юсюнден хапар баргъанды алгъаракълада Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде ётген халкъла аралы илму-практика конференцияда. Анга Россейни Тынгылы тинтиуле жаны бла фонду себеплик этгенди. Жыйылыугъа Россейден, Беларусьдан, Азербайджандан эмда Абхазиядан алимле, КъМР-ден министерстволаны эмда ведомстволаны келечилери къатышхандыла.
Вузну юйретиу иш эмда социал вопросла жаны бла проректору Ауес Кумыков, къонакълагъа салам берип, конференцияда сюзюуге чыгъарылгъан темала бюгюнлюкде бийик магъананы тутханларын чертгенди: «Ала регионланы экономикаларын техника жаны бла айнытыуда кёп проблемаланы кётюредиле, анда къоркъуусузлукъну жалчытыуда тийишли амалла къураргъа себеплик этедиле».
Пленар кенгешде КъМР-ни жарыкъландырыу илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министрини къуллугъун толтургъан Анзор Езаов, Парламентни Аграр вопросла, табийгъатны хайырланыу, экология эмда тёгерекдеги къудуретни сакълау жаны бла комитетини башчысы Артур Текушев, эл мюлк министрни орунбасары Тимур Вадахов, РАН-ны Экономика Институтуну тамата илму къуллукъчусу Александр Амосов, Абхазияны Илмула академиясны экономика эмда право институтуну башчысы профессор Заур Шалашаа, Полесск къырал университетден профессор Людмила Совик сёлешгендиле. Ызы бла иш тюрлю-тюрлю секциялада бардырылгъанды.
«Экономика эмда управление» факультетде Россейни экономика жаны бла къоркъуусузлугъун эмда миллет умутларыны, «цифрагъа» кёчюуде илму-техника энчиликлени юсюнден ушакъ баргъанды.
Агрономия факультетде уа «жашил экономиканы», бизни къыралда органика производствону айнытыуну юсюнден хапарлагъандыла. Дагъыда инженер-техника, информация-аналитика эмда агроэкосистемаланы сюзгендиле. Бютюнда бег а жер-жерлени туризм-рекреация онгларына эс бургъандыла.

Омарланы Мурат
Поделиться: