«Заманны» – хар таулу юйюрге

Хурметли жамауат!
Сиз ана тилигизни сюе эсегиз
Сиз ёз халкъыгъызны инсаны болгъаныгъызны дайым сезгенлей турургъа кюсей эсегиз
Сиз малкъарлыланы тарыхларыны, маданиятларыны, тёрелерини, адетлерини, аланы бюгюннгю жашауларыны, жетишимлерини эмда къайгъырыуларыны юсюнден асламыракъ билирге итине эсегиз, - «Заман» газетге жазылыгъыз.
Аны бетлеринде сиз кёп сейирлик затла табарыкъсыз, ол хар юйюрге да керек болгъанына тюшюнюрюксюз.

Поделиться: