Урунуу рынокда болумну юсюнден сёлешгендиле

КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорованы башчылыгъында законла чыгъарыучу органны президиумуну кезиулю жыйылыуу болгъанды. Ол санитар излемле сакъланып къуралгъанды.
Депутатла 50-ден аслам законну проектин сюзгендиле. Урунуу, социал къоруулау эм саулукъ сакълау комитетни башчысы Хусейн Кажаров «2021 жылда КъМР-де урунуу рынокну энчилигин билдирген регион коэффициентни тохташдырыуну юсюнден» законну проекти бла шагъырей этгенди. Аны КъМР-ни Правительствосу хазырлагъанды. Алай бла келир жыл республикада тыш къыралладан келип ишлегенлени бир-бир къауумларына урунуу рынокда коэффициент 3 процент болгъанды. Быйыл да ёлчем аны тенгли болгъанын айтырчады.
- Алай бла мигрантланы азайтыргъа, республиканы урунуу рыногунда болумну ышаннгылы этерге, кесибизни инсанларыбызны иш бла жалчытыргъа онг боллукъду. Аны бла бирге жыйылгъан налогну ёлчеми да кёбейирикди,-дегенди Хусейн Кажаров.
Депутатла РФ-ни Налог кодексине хазырланнган тюзетиулени да къабыл этгендиле. Сёз налог кезиуге файдалары 5 миллион сомдан озгъан инсанладан налог жыйыуну низамыны юсюнден барады. Бюджет, налогла эм финанс рынокла жаны бла комитетни башчысы Михаил Афашаговну айтханына кёре, документ РФ-ни Президенти 2020 жылда 8 июльда чыгъаргъан буйрукъгъа тийишлиликде хазырланнганды. Жыйылгъан ахча уа къыйын, аз тюбеген аурууладан къыйналгъан сабийлени багъыугъа берилликди.
- 2021 жылда 1 январьдан башлап, файдалары 5 миллион сомдан озгъан инсанладан жыйылгъан налогну ёлчеми 15 процент боллукъду. Бу иш автоматизацияланнган халда толтуруллукъду, жангыдан декларация толтурургъа керек боллукъ тюйюлдю,-деп ангылатханды Михаил Афашагов.
Президиумну келечилери федерал законланы проектлерин сюзгендиле, башха регионладан коллегаларыны законодательный башламчылыкъларына эсгертиуле этгендиле. Алада от тюшюуден сакъланыу ишни игилендириуню, жашау журт къурулуш сфераны, эл мюлкню айнытыуну юслеринден барады сёз.
Ахырында депутатла республиканы тюрлю-тюрлю сфераларында жетишимле болдургъанланы Парламентни Сыйлы грамотасы бла саугъаларгъа оноу этгендиле.

КъМР-ни Парламентини пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.07.2021 - 15:42

Тюрк кинематогрфда эм уллу сурам болгъан актриса

Нургюль Эшилчай бюгюннгю тюрк кинематографны жулдузларыны араларында уллу хакъ тёленнген актрисаладан бириди.

23.07.2021 - 11:19

Документле 13-жыллыкъ сюргюнню жолун кесгендиле

КъМР-ни 100-жыллыгъына

22.07.2021 - 09:58

29 июльда Казбек Коков «Тюзюнлей линияны» бардырлыкъды

29 июльда КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Тюзюнлей линияны» бардырлыкъды.

21.07.2021 - 15:32

Мухаммад файгъамбарны ахыргъы ууазы адамны эркинликлерини бла праволарыны декларациясыды дерге боллукъду

Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун, жашауунда ахыргъы кере хажны къыла, бизни Жаратханнга быллай тилек этгенди: «О, Аллах!

21.07.2021 - 10:40

Ауругъан сабий бла къаллай бир турургъа жарайды?

Сабийле терк-терк ауруйдула. Алагъа къарагъан ата-аналагъа больничныйни къаллай бир заманнга алыргъа жарайды?
А.Бойко, Химки.