Эллилени ичер суу бла жалчытыр, алагъа ырахат жашау къурар ючюн къырал программаны онгларын не къадар толу хайырланыргъа

Тюнене Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Эл мюлк министерствосуну Социал магъаналы эл мюлк продукция эмда аш-азыкъ эм жарашдырыучу промышленностьну продукциясы бла халны тинтип, билип туруу жаны бла оператив штабыны жыйылыууна къатышханды. Кенгеш ведомствону башчысы Дмитрий Патрушевни башчылыгъы бла видеоконференцсвязь халда бардырылгъанды. Анда сёз «Эллени комплекс халда айнытыуну» къырал программасында белгиленнген ишле быйыл къалай толтурулгъанларыны юсюнден баргъанды.
Дмитрий Патрушев 2020 жылда программаны толтуруугъа федерал бюджетден 35,9 миллиард сом бёлюрге белгиленнгенин эсге салгъанды. Ол ахчаны иги кесеги регионлагъа жиберилгенин да айырып айтханды. Къабарты-Малкъаргъа бёлюннген ахчаны битеу ёлчеми уа 228 миллион сом болгъанды. Анга, инженер инфраструктураны айнытыуну подпрограммасына кёре, 6 элде суу ызла тартыргъа (битеу да 11 километрден аслам) белгиленеди. Аладан ючюсюнде – Огъары Куркужинде, Псышокода бла Урванда – аллай ишле бошалгъандыла, Залукодесде, Солдатская станицада бла Тёбен Чегемде суу ызны жылны ахырына тартып бошарыкъдыла. Заюковода уа дагъыда газ ызны къурулушу да барады. Аны узунлугъу 4,3 километрге жетерикди.
Эллени болумлары заманнга келишдирирча этер ючюн да талай мадар этиледи. Ол санда Майскийде кир сууланы тазалаучу объектле ишленедиле, орамлада суу быргъыла тартыладыла. Ол ишлени быйыл бошаргъа белгиленеди.
КъМР-ни Башчысы «Эллени комплекс халда айнытыуну» къырал программаны толтурууну магъанасы Къабарты-Малкъаргъа бек уллу болгъанын чертгенди. Нек дегенде аны халкъыны жарымы чакълы бири элледе жашайды. Регионну оноучулары республиканы адамларын таза суу бла жалчытыр, кир сууланы кетериу бла да чырмау болмаз, жамауатны жашау болумлары да игиленир ючюн къырал программаны онгларын не къадар толу хайырланыргъа таукелдиле.

Поделиться: