Эллилени ичер суу бла жалчытыр, алагъа ырахат жашау къурар ючюн къырал программаны онгларын не къадар толу хайырланыргъа

Тюнене Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Эл мюлк министерствосуну Социал магъаналы эл мюлк продукция эмда аш-азыкъ эм жарашдырыучу промышленностьну продукциясы бла халны тинтип, билип туруу жаны бла оператив штабыны жыйылыууна къатышханды. Кенгеш ведомствону башчысы Дмитрий Патрушевни башчылыгъы бла видеоконференцсвязь халда бардырылгъанды. Анда сёз «Эллени комплекс халда айнытыуну» къырал программасында белгиленнген ишле быйыл къалай толтурулгъанларыны юсюнден баргъанды.
Дмитрий Патрушев 2020 жылда программаны толтуруугъа федерал бюджетден 35,9 миллиард сом бёлюрге белгиленнгенин эсге салгъанды. Ол ахчаны иги кесеги регионлагъа жиберилгенин да айырып айтханды. Къабарты-Малкъаргъа бёлюннген ахчаны битеу ёлчеми уа 228 миллион сом болгъанды. Анга, инженер инфраструктураны айнытыуну подпрограммасына кёре, 6 элде суу ызла тартыргъа (битеу да 11 километрден аслам) белгиленеди. Аладан ючюсюнде – Огъары Куркужинде, Псышокода бла Урванда – аллай ишле бошалгъандыла, Залукодесде, Солдатская станицада бла Тёбен Чегемде суу ызны жылны ахырына тартып бошарыкъдыла. Заюковода уа дагъыда газ ызны къурулушу да барады. Аны узунлугъу 4,3 километрге жетерикди.
Эллени болумлары заманнга келишдирирча этер ючюн да талай мадар этиледи. Ол санда Майскийде кир сууланы тазалаучу объектле ишленедиле, орамлада суу быргъыла тартыладыла. Ол ишлени быйыл бошаргъа белгиленеди.
КъМР-ни Башчысы «Эллени комплекс халда айнытыуну» къырал программаны толтурууну магъанасы Къабарты-Малкъаргъа бек уллу болгъанын чертгенди. Нек дегенде аны халкъыны жарымы чакълы бири элледе жашайды. Регионну оноучулары республиканы адамларын таза суу бла жалчытыр, кир сууланы кетериу бла да чырмау болмаз, жамауатны жашау болумлары да игиленир ючюн къырал программаны онгларын не къадар толу хайырланыргъа таукелдиле.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.07.2021 - 15:42

Тюрк кинематогрфда эм уллу сурам болгъан актриса

Нургюль Эшилчай бюгюннгю тюрк кинематографны жулдузларыны араларында уллу хакъ тёленнген актрисаладан бириди.

23.07.2021 - 11:19

Документле 13-жыллыкъ сюргюнню жолун кесгендиле

КъМР-ни 100-жыллыгъына

22.07.2021 - 09:58

29 июльда Казбек Коков «Тюзюнлей линияны» бардырлыкъды

29 июльда КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Тюзюнлей линияны» бардырлыкъды.

21.07.2021 - 15:32

Мухаммад файгъамбарны ахыргъы ууазы адамны эркинликлерини бла праволарыны декларациясыды дерге боллукъду

Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун, жашауунда ахыргъы кере хажны къыла, бизни Жаратханнга быллай тилек этгенди: «О, Аллах!

21.07.2021 - 10:40

Ауругъан сабий бла къаллай бир турургъа жарайды?

Сабийле терк-терк ауруйдула. Алагъа къарагъан ата-аналагъа больничныйни къаллай бир заманнга алыргъа жарайды?
А.Бойко, Химки.