Арбазла къууатланадыла

Тырныауузда «Жашау журтла эм шахар тийреле» миллет проектни чеклеринде «Шахарлада болумну 2019-2024 жыллагъа игилендириуню» программасына кёре Отар улу атлы орамда 7-чи номерли кёп фатарлы юйню арбазы тапландырылады.
Жангыртыу ишлени кезиуюнде бордюрла, чыракъ чыпынла, шинтикле, кир-кипчик атарча орунла салынырыкъдыла, тёгереги бла буруу тартыллыкъды эм асфальт жайыллыкъды. Бусагъатда ишчиле, бордюрланы тохташдырып, асфальт жаяргъа мурдор хазырлай турадыла.

Курданланы Сулейман.
Поделиться: