Тарыхны тюрлендирирге кишини къолундан келмезлигини юсюнден бары да къаты айтхандыла

Ставрополь крайны Думасыны башламчылыгъы бла регионланы парламентлерини араларында «Бизни тарыхыбыз. Бизни ёхтемлигибиз. Кавказ ючюн къазауат» деген темагъа форум болгъанды. Ол Кавказ ючюн къазауатда совет аскерлени хорламларына аталгъанды. Ставрополь крайда коронавирус инфекцияны профилактикасы жаны бла къошакъ мадарла кийирилгенлери бла байламлы ол дистанциялы халда бардырылгъанды.
Аны планер жыйылыууна КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорованы башчылыгъында делегациясы къатышханды. Аны къауумуна Билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла комитетни башчысы Нина Емузова, Жаш тёлю палатаны келечилери, алимле, «Юнармия» аскер-патриот къымылдауну республикада бёлюмню келечилери да киргендиле.
Форумну ача, Ставрополь крайны Думасыны башчысы Геннадий Ягубов Кавказ ючюн къазауатда совет аскерле гитлерчилени жокъ этген кюн къыралда кёп болмай белгиленип башлагъанын чертгенди. Аскер махтаулукъну жангы кюнюн кийириуню юсюнден законну башламчысы да крайны депутатлары болгъандыла. Аланы Шимал-Кавказ парламент ассоциацияны депутатлары да тюзге санагъандыла. Алай бла законну Къырал Дума къабыл кёргенди, ызы бла РФ-ни Президенти анга къол салгъанды.- Быллай оноу къыралда энчи байрам - Уллу Хорламны 75-жыллыгъы - белгиленнген кезиуде чыгъарылгъаны бютюнда магъаналыды. Ата журтубузну жалынчакъсызлыгъын къоруулагъанланы эсде тутуу барыбызны да сыйлы борчубузду. Кавказ ючюн къазауатда совет халкъны жигитлигини тарыхын ёсюп келген тёлюлеге сакъларгъа керекбиз. Россейни Юг жанында кёп халкъланы келечилери бирге жашайдыла, бизни тарыхыбыз, Хорламыбыз да бирди. Аны бизни аталарыбыз, аппаларыбыз бирге къоруулагъандыла,- дегенди ол.
Жыйылгъанланы РФ-ни Къырал Думасыны башчысыны орунбасары Ольга Тимофеева да алгъышлагъанды. Аны айтханына кёре, Думагъа келир жылгъа федерал бюджетни проекти кёргюзтюлгенди. Анда уа биринчи кере болуп, тарыхыбызны тюрлендирирге, аны аманларгъа кюрешгенлеге къажау мадарлагъа ачха салыннганды.
- Ол къазауатда жоюлгъанланы атларын ёмюрлюк этиу жаны бла федерал законну проекти къабыл кёрюллюкдю жууукъ кезиуде. Биз, хорламны келтиргенлени туудукълары, тарыхыбызны билирге, аны сакъларгъа борчлубуз,-дегенди Ольга Тимофеева.
Форумгъа къатышханланы аллында Татьяна Егорова да сёлешгенди. Ол шёндюгю дунияда - тарыхны тюрлендирирге, аны жангыдан жазаргъа кюрешген кезиуде - Уллу Ата журт урушну юсюнден кертини сакълау Россейни хар инсаныны да борчу болгъанын чертгенди.
- Фашизмни жокъ этиу – дунияны тарыхында баш магъаналы иш болгъанды. Хорламгъа Совет Союз эм уллу къыйын салгъаны, совет аскерчи дуниягъа эркинлик келтиргени арт кезиуге дери даулашсыз болгъанды. Жарсыугъа, бюгюнлюкде анга къажау тургъанла бардыла. Жалгъан тарых шартланы чыгъарып, совет халкъны Уллу Хорламда жигитлигини даражасын тюшюрюрге умут этедиле. Бирле уа къазауатны бизни къырал башлагъанды деп окъуна тохтагъандыла. Быллай ниетлени жайгъанланы муратлары белгилиди – ол геополитика бла байламлы ишди. Алай бла бир-бир къыралла дуния башында жангы низам тохташдырыргъа кюрешедиле. Быллай болум бизге керекмейди.
Россейни аскер махтаулугъуну кюнлерини тизмесине Кавказ ючюн къазауат кийирилгени регионну эркинлиги ючюн жанларын аямагъанланы жигитликлерине, мында жашагъанланы Хорламгъа къошумчулукъларына бийик багъа берилгенини белгиси болгъанын да айтханды спикер.
Татьяна Егорова, къанлы сермешле Къабарты-Малкъарда да бардырылгъанларын билдирип, республиканы эркинлиги ючюн къазауатны тарыхын эсгертгенди. Ол санда Хара-Хора тауну, Огъары Курпну, Эльхотово къабакъланы тийрелеринде, 115-чи атлы аскер дивизияны къадарыны, «Эдельвейс» операцияны юслеринден да. Кавказ ючюн сермешде кёргюзтген жигитлиги ючюн Нальчик 1987 жылда Ата журт урушну орденини 1-чи даражасы бла саугъаланнганды. 2010 жылда 25 мартда уа РФ-ни Президентини Указы бла Нальчикге «Аскер махтаулукъну шахары» деген ат берилгенди.
- Республиканы жамауаты урушну тарыхына, совет халкъны жигитлигине уллу хурмет этеди. Жарсыугъа, жылдан-жылгъа ветеранларыбыз аз болуп барадыла. Болсада халкъ аланы къайгъыларына сакъды. Ол санда Парламентни депутатлары хар ветераннга шеф болушлукъ этедиле, байрам кюнледе къонакъгъа баргъан бла чекленип къалмай, харкюнлюк къайгъыларын тамамлайдыла. Бу иш мындан ары да бардырыллыкъды,-дегенди Татьяна Борисовна.
Форумгъа къатышханла тарых кертиликни сакълауну, миллетлени араларында шуёхлукъну кючлеуню, Кавказ ючюн къазауатны тарых шартларыны, ёсюп келген тёлюню патриот ниетлеге юйретиуню сорууларын да сюзгендиле.

КъМР-ни Парламентини пресс-службасы.
Поделиться: