«Черкесский альбом»-р утыку кърахьэ

Санкт-Петербург и «Таврический» къэрал симфоние оркестрым иджы­благъэ концерт ин щитащ Налшык и Театр ЩхъуантIэм.
IуэрыIуатэм къыхэкIыкIа макъамэхэр щызэхуэхьэсауэ абыхэм утыку кърахьа «Черкесский альбом» зы­фIаща программэр хуабжьу гъэщIэгъуэн хъуат. Абы щагъэIуащ компо­зитор цIэрыIуэхэу Мосолов Алек­сандр, Ряузов Сергей, Шейблер ­Трувор, ХьэIупэ ДжэбрэIил, Къэ­бэрдокъуэ Мурат сымэ я Iэдакъэ-щIэкI къыхэхахэр.
«Таврический» гупыр нобэкIэ нэхъ цIэрыIуэхэм, фIыуэ ялъагъухэм ящыщщ. КъыжыIапхъэщ, оркестым и репертуарым IуэрыIуатэр зи лъабжьэ макъамэхэм увыпIэ щхьэхуэ зэрыщаубыдыр. Оркестрым и художественнэ унафэщI Голиков Михаил дызэрыщигъэгъуэзамкIэ, «Симфония Кавказа» щэнхабзэ Iуэху дахэм хэта иужькIэщ абы пасэрей адыгэ ­макъамэхэр фIыуэ щилъэгъуар.
Театр ЩхъуантIэм щекIуэкIа концерт дахэм хэтащ КъБР-м и цIыхубэ артист Къэбэрдокъуэ Мурат. Зэхы-хьэм хьэщIэ лъапIэу кърагъэблэгъат уэрэд жыIэнымкIэ «Голос» Урысейпсо зэпеуэм щытекIуа Бэрбэч Аскэр. Абы игъэзэщIащ поп-рок жанрым ит уэ­рэд­хэр, симфоние оркестрым игъу- с­эуи уэрэд зыбжанэ жиIащ.
«Таврический» къэрал симфоние оркестрым Кавказ Ищхъэрэм и ­щIыналъэхэм концертхэр щитыну къэкIуащ. Адыгеймрэ Къэбэрдей-Балъ­къэрымрэ пшыхь щырыщ къы­щызэрагъэпэщащ. Къэблагъэ зэма­ным адрей республикэхэри классикэ макъамэм и IутIыж дунейм хагъэ­сыхьыну я мурадщ.

Щомахуэ Залинэ.
Поделиться: