Бюджет «Ал жанында – инсанларыбызны къолайларын жалчытыу амалла»

«Единая Россия» партия Россейни 2021-2023 жылгъа бюджетин къабыл кёрлюкдю. «Бизге партияны программасы, айырыучуларыбызны тилеклери бла излемлери, проектле ахча бла жалчытылынырыкълары эмда жашауда тамамланыллыкълары артыкъда магъаналыды. Аны себепли бюджетни къураугъа энчи магъана берилгенди»,-дегенди журналистлеге партияны Генеральный советини секретары Андрей Турчак.
- Качестволу медицина болушлукъ, хайырлы социал политика, культура учрежденияланы жангыртыу, спортну айнытыу, жолланы жамау, эллеге болушлукъ – битеу бу магъаналы жумушланы партия кесини боюнуна алгъанды. Биз алагъа ахча бюджетге салынырыгъына къаты болгъанбыз,-дегенди ол.
Жууукъ кюнледе уа Андрей Турчак Къырал Думада партияны фракциясыны башчысы Сергей Неверов эмда Правительствону таматасы Михаил Мишустин бла тюбеширикди. «Къыралыбызны айнытыуда магъаналы сфералагъа  ахча бёлюнюрюгю бла бирге битеу жумушла заманында толтурулурларына контроль этиу да магъаналыды. Биз Правительство бла бир командабыз. Борчларыбыз да бирдиле – инсанларыбызны ырахматлы жашауларын жалчытыу»,-дегенди Турчак.

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: