ЩIалэгъуалэр спортым дегъэхьэхыным гулъытэ хуащI

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ Хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и Президиумым хэтхэм я зэIущIэ иригъэкIуэкIащ.
Правительствэ сыхьэтым щы­тепсэлъыхьащ КъБР-м физическэ культурэмрэ спортымрэ зыщегъэужьынымкIэ къэрал программэр гъэзэщIа зэрыхъум.
КъБР-м спортымкIэ и министрым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Анаев Аслъэн и къэпсэлъэныгъэм къыхигъэщащ къэрал программэм ипкъ иткIэ, физическэ культурэмрэ спортымрэ зыхуэзыгъасэхэм пап­щIэ Iэмалхэр къызэрызэрагъэ­пэщыр, спорт инфраструктурэм зэрызрагъэужьыр.
2020 гъэм зи гугъу тщIы къэрал программэм сом мин 858358,9-рэ трагъэкIуэдэнущ, абы щыщу сом мин 358058,2-р федеральнэ бюд­жетым щыщщ, сом мин 497161,5-р республикэ мылъкум къыхэкIащ, сом мин 3139,17-р щIыналъэ бюд­жетхэм яйщ.
Министерствэм и къэпщытэныгъэхэм къагъэлъагъуэ республикэм исхэм ящыщу спортым дихьэххэм я бжыгъэр 2019 гъэм зэрыхэхъуар, ар процент 40,3-м зэрынэсар. Анаевым жиIащ, 2020 гъэм ар процент 45,6-рэ хъуну зэрыхуагъэфащэр. Спортым дихьэххэр нэхъыбэ хъу­нымкIэ сэбэпщ абыхэм зыщагъэсэну пэшхэмрэ IуэхущIапIэхэмрэ къы­зэрызэIуахыр, а IэнатIэм зэрызрагъэужьыр.
ЦIыху мин 36-м щIигъум спортым и лIэужьыгъуэ 37-м зыхуагъасэ, ахэр йокIуалIэ спорт IуэхущIапIэу 47-м. Спортым цIыхухэр драгъэхьэхыу республикэм щолажьэ спорт федерацэу 42-рэ.
НобэкIэ коронавирус уз зэрыцIалэм зимыубгъущэу, зэпIэзэрыту зэрекIуэкIым къыхэкIыу, спорт IуэхущIапIэхэм шыщхьэуIум и 3-м щIа­дзэжауэ мэлажьэ, «Роспотребнад­зор»-м къигъэув жыпхъэхэр ягъэзащIэу. ФокIадэм къыщыщIэдзауэ республикэ, щIыналъэ, урысейпсо зэпеуэхэр, зэIущIэхэр ирагъэкIуэ­кIыну хуитщ. Илъэсыр икIыху зэ­хьэзэхуэ 30 къызэрагъэпэщыну я мурадщ.
Анаевым къыхигъэщащ, эпидемие щытыкIэр екIакIуэмэ, зэпеуэхэр ягъэIэпхъуэным зэрыхуэхьэзырыр.
2020 гъэр къызэрихьэрэ спорт IуэхущIапIэхэмрэ федерацэхэмрэ зэгъусэу Iуэхугъуи 100-м щIигъу ирагъэкIуэкIащ, ди республикэм щыщ спортсменхэр дунейпсо, урысейпсо спорт зэхьэзэхуэу 85-м хэтащ, цIыху 95-р абыхэм щытекIуащ.
«Спортыр ди гъащIэм щыщ Iыхьэщ», «Демографие» федеральнэ проектхэм япкъ иткIэ, 2020 гъэм спорт IуэхущIапIэу 33-рэ яухуэнущ, спорт Iэмэпсымэхэр къащэхунущ. Апхуэдэуи спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ щыджэгу утыку 25-рэ ящIынущ.
ЗэIущIэм Iуэхугъуэ куэд щызэпкърахащ. Егоровэ Татьянэ щIэупщIащ къэрал программэхэр щагъэзащIэкIэ зрихьэлIэ лъэпощхьэпохэм.
Анаевым къыхигъэщащ спорт школхэм иджырей Iэмалхэр къыщагъэсэбэпу щылэжьэн IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр ирикъуу зэрамыIэр, нэхъ пасэу яухуа спорт IуэхущIапIэхэр зэгъэпэщыжын зэрыхуейр, тренерхэм я улахуэр зэрымащIэр, нэгъуэщIхэри.
ЗэIущIэм хэтахэр тепсэлъыхьащ республикэм исхэм я процент 50-р 2025 гъэм ирихьэлIэу спортым драгъэхьэхыну хуагъэфащэу къагъэлъэгъуа бжыгъэм зэрыхуэкIуэну Iэмалхэм, спорт ухуэныгъэхэм къыхуаутIыпщ ахъшэм, спорт школыщIэхэр щаухуэну щIыпIэхэм, егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэм я ­утыкухэр спортым дихьэххэм къагъэсэбэпыну Iэмал яIэрэ ямыIэрэ.
КъБР-м и Парламентым Физи­ческэ культурэмкIэ, спортымрэ туризмэмкIэ и комитетым и унафэщI Бэрэгъун Арсен жиIащ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ нэхъ ерыщу спортым дегъэхьэхын зэрыхуейр, интернетымрэ гаджетхэмрэ ямыIыгъын щхьэкIэ.
- ЦIыхур цIыхуу зэфIэувэнымкIэ спортым мыхьэнэшхуэ иIэщ, физ­культурэр узыншагъэм зэрисэбэпым и мызакъуэу, ныбжьыщIэм хьэл-щэн дахэ иIэу егъасэ. Абы къыхэкIыу спортым гулъытэ хэха иIэн хуейщ, псом хуэмыдэу щIалэгъуалэр дегъэхьэхыным хуэгъэзауэ, - дыщIи­гъуащ жаIахэм Егоровэ Татьянэ.
Правительствэ сыхьэтым иужекIэ депутатхэм зэхъуэкIыныгъэхэр халъ­хьащ закон зыбжанэм я проектхэм, апхуэдэу проектыщIэхэм хэп­лъащ.

КъБР-м и Парламентым и пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: