Эл мюлк объектлеге – аслам электрокюч

«Россети Шимал Кавказ» компания быйыл Къабарты-Малкъарда агропромышленность комплексде 81 объектге битеу да 6,5 МВт электрокюч жиберип башлагъанды. Аны республикада бёлюмюнден билдиргенлерича, объектлени эм уллулары – терк айныгъан алма бахчаладыла.
Аладан бири Прохладна райондады. Ол «Элбрусну бахчаларыды». Анга 640 КВт ток жибередиле. Чегем районда жемиш продукция жыйылгъан объектни уа 600 киловатт бла жалчытырыкъдыла. Урван районда алмаланы жарашдырыучу цехде жангы оборудование орнатылгъаны ючюн анга да къошакъ халда 165 КВт берип башларыкъдыла.
«Энергетиклени къыйынларына бийик багъа берирге тийишлиди. Бёлюмню ток бла ышаннгылы жалчытханлары, объектлени сетьлеге къошуу жумушлагъа терк къарагъанлары ючюн ыспас этебиз», - дегенди Къабарты-Малкъарны эл мюлк министри Хасан Сижажев.
Быйылны ахырына дери электрокюч сетьлеге энтта да 80 эл мюлк объект къошуллукъдула. Аланы барына да 8 МВт ток жиберилликди.

Омарланы Мурат.
Поделиться: