Къурулуш ишле графикге кёре барадыла

Къабарты-Малкъарны экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис «Огъары Чирик кёлле» туризм комплексни къурау» проект къалай бардырылгъаны бла шагъырейленнгенди. Министерстводан билдиргенлерича, анга кёре ол кёллени къатында туркомплекс боллукъду. Ол битсе, анда 29 адам ишлерикди. Проектни багъасы 240 миллион сомду. Ол былтыр башланнганды. Быйыл анда хар затны къурап бошаргъа дейдиле.
Ишле бары да графикден кеч къалмай барадыла. Къурулушчула административ мекямны сюегендиле, анга коммуникацияла да тартхандыла. Энди ичинде сюртюу-бояу ишлени тамамлайдыла. Дагъыда къонакъ юй да битгенди. Анда инженер сетьлени жарашдырыу, тышын сюртюу бла кюрешедиле. Оборудованияны бир кесегин да орнатхандыла.
Министр анда болгъан кезиуде проектни кенгертир амалланы юсюнден да сёлешиннгенди. Айтханларына кёре бу объект быйыл къышда хайырланыугъа берилликди.

Поделиться: