Сюзюу Республиканы саулукъ сакълау системасыны коронавирусха къажау хазырлыгъына бийик багъа бичилгенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков   Правительствону юйюнде РФ-ни Саулукъ сакълау министерствосуну штатдан тышында баш инфекционисти, Москвада Сеченов атлы биринчи медицина университетни профессору  Владимир Чуланов бла тюбешгенди.
 Сёз РФ-ни Саулукъ сакълау министерствосуну специалистлери регионда тамамлагъан ишлерини, эпидемиология болумну, жууукъ кезиуде байламлыкъла къурауну юслеринден баргъанды.
Владимир Чуланов Къабарты-Малкъарны саулукъ сакълау системасыны коронавирусха къажау хазырлыгъына  бийик багъа бергенди. «Госпитальла бирге келишип ишлегендиле, вирусдан сакъланыу затла бла жалчытылыннгандыла, врачла профессионал билимлерин аямай ишлегендиле – битеу бу затла ёхтемлендирген этедиле. Сиз сынауугъузну башха регионлагъа юйреталлыкъсыз»,-дегенди ол.
Саулукъ сакълау министерствону ишчи къаууму кезиулю кере республикагъа жылны ахырына келлиги белгиленеди.
Казбек Коков Владимир Чулановха регионда медицинаны къураугъа бёлген эси ючюн ыразылыгъын айтханды. Республиканы оноучусу быллай уллу багъа берилгени коронавирус инфекцияны профилактикасы  жаны бла жумушланы игилендириуге кёллендиргени да айтханды. «Сынаулу россейли специалистле бла байламлыкъла ишибизни бирге келишдирирге, жангы эсгертиулеге бла сынаулагъа таянып ишлерге онг береди»,-дегенди ол.
Владимир Чуланов РФ-ни Саулукъ сакълау министерствосуну COVID-19 вирусну профилактикасы, диагностикасы эм багъыу жаны бла аудит бардыгъан ишчи къауумну башчылыгъында  Къабарты-Малкъаргъа 17 сентябрьде келгенди.
 Анга Роспотребнадзорну эпидемиология жаны бла илму-излем институтуну алимлери, Саулукъ сакълау министерствону эндокринология тинтиуле жаны бла миллет арасыны, Архангельск  шахарда Шимал къырал медицина университетни, Радиология тинтиуле жаны бла Алмазов атлы миллет медицина араны, Салукъ сакълауну къурау эм информатизация жаны бла ара илму-излем институтну келечилери киредиле.
 КъМР-де экспертле жукъгъан артыкъда къоркъуулу аурууланы госпиталында болгъандыла,  коронавирусдан ауругъанла медицина учреждениялагъа къалай жетдирилгенлерин тинтгендиле, къыйын саусузлагъа консультацияла бардыргъандыла, профилактика жаны бла методика жумушла толтургъандыла.

 

Поделиться: