Никотини болгъан затланы хайырланыугъа къажау мадарла къатыланадыла

КъМР-ни Парламентини президиумуну кюз арты сессиясында биринчи жыйылыуу сорууладан бай болгъанды. Аны спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. Депутатла отузгъа жууукъ законну проектин сюзгендиле эмда Парламентни кезиулю жыйылыуун 30 сентябрьде бардырыргъа келишгендиле.
Биринчиден, «КъМР-де эл мюлк жерлени хайырланыуну юсюнден» республикалы законнга тюзетиуле сюзюлгендиле. Андан федерал законлада белгиленнген жорукъла кетерилгендиле. Ол санда бир-бир жер участкалада жерни хайырланыу жаны бла энчи жорукъла ишлемегенлери, тыш къыралчыланы бла организацияланы эм инсанлыкълары болмагъанланы эркинликлерини, эл мюлкге жараулу жерлени арендагъа бериуню юслеринден эм башхала.
Парламентарийле КъМР-ни Жер кодексине тюрлениулени да сюзгендиле. Аграр соруула, табийгъатны хайырланыу, экология эм тёгерекдеги къудуретни къоруулау комитетни башчысы Артур Текушевни ангылатханына кёре, андан федерал законлада тохташдырылгъан эм ол тамамлагъан бир-бир жумушла кетерилгендиле. Ол санда жер халлагъа къатышханланы белгилеуню, жер-жерли эм муниципал власть органланы полномочияларыны, къурулуш бардырыргъа жерни бёлюуню юслеринден жумушла эм башхала.
Урунуу, социал политика эм саулукъ сакълау жаны бла комитет «КъМР-де сабийлени эркинликлерине гарантияланы юслеринден» законнга тюзетиуле бла шагъырей этгенди. Ол да федерал излемле бла келишдирилгенди.
- Закон республиканы къырал эм жер-жерли власть органларын сабийлени никотини болгъан затланы рекламасындан сакъларгъа борчлу этгенини юсюнден барады сёз. Андан сора да, «Инсанланы саулукъларын сакълауну къурауну юсюнден» законнга да кийириледиле тюрлениуле. Алай бла никотини болгъан затланы хайырланыугъа къажау мадарла къатыланадыла,-деп ангылатханды комитетни башчысы Хусейн Кажаров.
«КъМР-ни къырал ырысхысыны приватизациясыны юсюнден» законну 8-чи статьясына хазырланнган тюзетиулеге да къарагъандыла депутатла. Экономика политика, инновация айнытыу эм предпринимательство жаны бла комитетни башчысы Заур Апшевни айтханына кёре, 8-чи статьяны 3-чю кесегине хазырланнганы тюзетиулеге кёре, республикалы эм муниципал ырысхыгъа приватизацияны эсеплерини юсюнден Правительство жууаплы федерал власть органнга хар жыл да 1 мартдан кеч къалмай берирге кереклиси тохташдырылгъанды.
Жыйылыуда «КъМР-де физкультура эм спорт сферада халланы тохташдырыуну юсюнден» законну 6-чы статьясына, «Бир-бир республикалы законлагъа тюзетиулени юслеринден», «КъМР-де инсанланы саулукъларын сакълауну къурауну юсюнден», «Жер тюбюнде байлыкъланы юсюнден» республикалы законну 22-1-чи статьясына тюрлениуле да сюзюлгендиле.
Законланы проектлери КъМР-ни Парламентини кюз арты сессиясыны планына кийирилгендиле эмда депутатлагъа, жууаплы органлагъа тинтирге эм кеслерини оюмларын хазырларгъа берилгендиле.
Президиум федерал законланы проектлерине да къарагъанды, Россейни башха субъектлеринден коллегаларыны башламчылыкъларына да тийишли эсгертиуле этилгендиле. Алада сёз къыралда инсанланы саулукъларын сакълауну, микрофинанс ишни, юй жаныуарланы эсепге алыуну юслеринден баргъанды.
Ахырында республиканы экономикасын, социальный сферасын айнытыугъа къыйын салгъан бир-бир инсанланы Парламентни Сыйлы грамотасы бла саугъалауну юсюнден оноу чыгъарылгъанды.

КъМР-ни Парламентини пресс-службасы.
Поделиться: