Магъаналы жумуш Казбек Коков Пятигорск шахарда «Россей – Мени тарыхым» деген музей-кёрмюч комплексни ачылыууна къатышханды

Ставрополь крайны Пятигорск шахарында  къыралда «Россей – Мени тарыхым»  деген эм уллу музей-кёрмюч комплекследен бири  ачылгъанды. Къууанчлы жыйылыугъа Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайка, Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков, РФ-ни Президентини Ич политика жаны бла управлениясыны жер-жерли самоуправление органла бла ишлеу департаментини таматасыны орунбасары Санал Бадмаев, СКФО-ну субъектлерини оноучулары, дин келечиле, шахарчыла эм къонакъла къатышхандыла.
Жыйылгъанлагъа айланып, Юрий Чайка Пятигорск курорт шахарны 240-жыллыгъына аталгъан байрамны аллында  музей-кёрмюч комплексни ачылыуу энчи белгили болгъанын чертгенди: «Бу магъаналы кюнде мында жашагъанлагъа эм къонакълагъа  мамырлыкъ, огъурлулукъ, монглукъ эм келишиулюк тежерге сюеме! Быллай къууанчлы ачылыула мында кёп болсунла!»-дегенди ол.
Санал Бадмаев а РФ-ни Президентини Администрациясыны таматасыны орунбасары Сергей Кириенкону алгъышлау телеграммасын окъугъанды.
КъМР-ни Башчысы, кесини жанындан, битеу Шимал-Кавказгъа да энчи магъаналы иш бла жыйылгъанланы алгъышлагъанды: «Бюгюнлюкде башха заманладан эсе бегирек жамауат тарых къыйматларыбызны сакъланыуларын излейди. Комплексни ачылыуу тарыхыбызны ёмюрлюк этиуге кезиулю къошумчулукъду. Ол Пятигорскде, Ставрополь крайда жашагъанладан сора да,  Шимал-Кавказ округну битеу регионларына да саугъа боллугъуна ийнанама.  Бу жумуш Россей Федерацияда жашагъан халкъланы къоншулукъ тёрелерин, шуёхлукъну эм бирликни сакълауда эм айнытыуда энтта бир атламды», - дегенди Казбек Коков.
«Россей - Мени тарыхым» федерал экспозиция проект  мультимедиалы тарых паркланы системасыды, алада Россейни тарыхы буруннгудан бюгюнлюкге дери кёргюзтюледи.  Аланы энчиликлери:  Ата журтну тарыхы  мында шёндюгю технологияланы эм аслам интерактив амалланы болушлукълары бла панорамалы халда бериледи. Экспозициялагъа жюзле бла мультимедиалы техника затла, кинозалла, тарых болумланы къатлап кёрюрге онг берген 3D-носительле, мультимедиалы картала, видеопроекциясы бла купол, панорамала эм декорацияла, тарыхны «живая лентасы» киредиле.
Битеу Россейде быллай музей-кёрмюч комплекслени 20-дан артыгъы ишлейдиле. Жангы объектни кенглиги 10 минг квадрат метрден кёпдю. Аны жарымындан асламысын мультимедиалы техниканы 1100 единицасыны болушлугъу бла къуралгъан экспозицияла аладыла. Кёрмючде къыралны эм Ставрополь крайны тарыхында магъаналы болумла кёргюзтюледиле, Кавказ Минерал Суулагъа, Шимал-Кавказ федерал округну субъектлерини тарых-аналитика шартларына эс бурулуп.  
Тарых паркда аслам информация носительни  тюрлюлери кёргюзтюледи: сенсор киоскла, столла эм экранла, коллажла, проекторла, кинектле. Экспозицияны хазырлагъанда видеоинфографиканы, анимацияны, трёхмерный моделированияны эм цифралы реконструкцияланы онглары  хайырланнгандыла.
Юч жангы сенсор информация стол (кинект)  къуралгъандыла. Аладан биринде Константиногорск къаланы – Пятигорскну тарыхы башланнган форпостну –  реконструкциясы кёргюзтюледи. Экинчисинде онтогъузунчу ёмюрде Суулагъа жолоучулукъгъа барыргъа боллукъду, ючюнчю кинект –  «Кёп бетли Шимал Кавказ»  округну эм магъаналы турист объектлерини юсюнден хапарларыкъды.

 

 

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: