Тюбешиу Къабарты-Малкъар Республика бла Россей илмуланы академиясы бирге ишлеу келишимге къол салгъандыла

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Россей илмуланы академиясыны президенти Александр Сергеев бла Москвада тюбешгенди. Эки жаны да къыралны Илму-технология ёсюуюню стратегиясыны проектлерин хазырлауда эм бардырыуда  республиканы бла РАН-ны байламлыкъда ишлеулерин эм академияны Юг арада ишин айнытыу планларын сюзгендиле.
Ишчи тюбешиуню эсеплерине кёре байламлыкъда ишлеу келишимге къол салыннганды. Документге кёре  РАН бла КъМР-ни Правительствосу  илму, илму-техника эм инновация ишде,  бизни республикада ол бёлюмлени ёсдюрюуде байламлыкъ жюрютюрюкдюле.
Бирге ишлеуню баш ызларыны санында –  комплекс илму эм илму-техника программаланы жашауда бардырыу; КъМР-ни экономикасына  илму эм инновациялы организацияланы  кючлерин сингдириуню айнытыу ишге билеклик;  иели субъектлени, илму эм инновациялы организацияланы араларында  производстволу эм илму-техника кооперацияны айнытыугъа себеплик; мониторингде, бийик технологиялы эм илму бёлюмледе проектлени сайлауда эм жашауда бардырыуда  координация; илму эм инновацияла бёлюмде илму-педагогика эм оноучу кадрланы хазырлау.

 

Поделиться: