Кенгеш Баш борч – террорчулукъ аманлыкъланы алгъадан билип, жолларын кесерге, профилактика ишни къыйматлылыгъын кётюрюрге

Махачкъалада Терроризмге къажау миллет комитетни (НАК-ны) председатели, Россейни ФСБ-сыны директору Александр Бортниковну башчылыгъында кенгеш бардырылгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков да къатышханды. Анда  Шимал-Кавказ федерал округну жеринде террочулукъ аманлыкъланы эки кере азайтыргъа онг берлик кюч эмда профилактика амалла къалай хайырланнганларына, ала не хайыр бергенлерине къаралгъанды.
Терроризмге къажау миллет комитетни жыйылыуун башлай, Александр Бортников биригип ишлеуню хайырындан жашырын ишлеген бандит къауумланы  тышындан адамла, ырысхы, ахча бла да жалчытыуну жолларын кесерге къолдан келгенин айырып айтханды эмда быллай шартла келтиргенди: быйыл къоркъуусузлукъну органларыны бла право низамны сакълаучуланы тири къармашханларыны хайырындан алты террорчулукъ аманлыкъны жолу кесилгенди, 63 бандит эмда алагъа болушуп тургъан да 142 адам тутулгъандыла, 50 боевик ёлтюрюлгенди.
Аны бла бирге, НАК-ны таматасы чертгенича, халкъла аралы террорчу организацияла аслам кючлерин Шимал Кавказгъа атарла деген къоркъуу сакъланады. Ала асламысында  Жууукъ Востокну  сауутланнган къаугъала баргъан къыралларындан къайтып келгенлеге таянадыла. Жаш тёлюню арасында терроризмни пропагандалау да кючленеди. Террористле  кюйсюз ишлерине акъылбалыкъ болмагъанланы тартыргъа  итинедиле.
Террорчулукъ аманлыкъланы алгъадан билир, профилактика ишни къыйматлылыгъын кётюрюр ючюн  регионда болумну тюрлендирирге боллукъ сылтауланы дайым тинтип, сурап, билип турургъа керекди. Аны бла байламлы НАК-ны таматасы Миллет комитетни башчыларына бу ишни энчи контрольгъа алыргъа, терроризмге къажау муниципал комиссиялагъа иш бла, сёз бла, ырысхы бла да болушур ючюн къолдан келгенни  аямазгъа кереклисин къаты  эсгертгенди.
Жыйылыуда дагъыда биригиуню терроризмге къажау кюрешни къурауну амаллары, башха вопросла да сюзюлгендиле. Аны ишине НАК-ны членлери, Россей Федерацияны Президентини  СКФО-да толу эркинликли келечиси, Россей Федерацияны субъектлеринде терроризмге къажау комиссияланы  председательлерини бир къаууму, толтуруучу властьны федерал органларыны, право низамны сакълаучу органланы бла энчи службаланы башчылары да къатышхандыла.

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъанны эмда Правительствону пресс-службасы www.nac.gov.ru-ну материалларына кёре хазырлагъанды.
Поделиться: