Правительствода Цифрли телебериулеге кёчюу не халда болгъанына къарагъандыла, бегимлеге тюзетиуле кийиргендиле

КъМР-ни Правительствосуну жыйылыуунда республика телевещанияны  цифра амал бла бардырыргъа къалай хазырланнганы сюзюлгенди эмда толтуруучу власть органлада болгъан тюрлениуле бла байламлы бир-бир бегимлеге тюзетиуле кийирилгендиле. Кенгешни премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.
Биринчиден, министрлени кабинети  2013 жылда 1 мартда 136-рп номерли буйрукъгъа тюзетиулени сюзгенди. Сёз КъМР-ни социальный сферасыны, ол санда билим бериуню бла илмуну, хайырлылыгъын ёсдюрюуню планына    тюрлениулени юслеринден барады. Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министрни къуллугъун толтургъан Ауэс Кумыковну ангылатханына кёре,   документге РФ-ни Билим бериу министерствосу бла этилген къошакъ келишимде белгиленнген жумушла кийирилгендиле. Сёз 2014-2018 жыллада къырал эм муниципал билим бериу организациялада оптимизацияны  бардырыуну  юсюнден барады.     
Жыйылыуда «Катастрофаланы медицинасыны арасы эм терк медицина болушлукъ» къырал бюджет учреждение къуралгъаны белгили болгъанды. Саулукъ сакълау министр Марат Хубиевни айтханына кёре,   «КъМР-де къырал учрежденияланы къурау, аланы ишлерин жалчытыу эм тохтатыуну низамыны юсюнден» бегимге тийишлиликде, Терк медицина болушлукъ берген станция бла  Катастрофаланы медицинасыны арасы бирге къошулуп, жангы учреждение къуралады.    
Бу тюрлениуле бла байламлы терк медицина службаны административ къаууму 8 адамгъа къысхартылады. «Алай бла  жылгъа 3 миллион сом аяллыкъды, бу ахча  уа медиклени айлыкъларына юлешинирикди»,-дегенди министр.
Реорганизация бардырылгъанлыкъгъа, эки службаны да борчлары тюрлендирилмейдиле. Бу жумушла халкъгъа терк медицина болушлукъ бериуню игилендириуге бурулупдула.
Ахыры.
Аллы 1-чи бетдеди.

КъМР-ни Урунуу эм социальный къоруулау министерствосуну ишини Болумуна тюрлениулени да сюзгендиле. Ведомствону башчысыны орунбасары Ратмир Ацкановну айтханына  кёре, министерствогъа бир ненча полномочия берилгенди. Ол санда  экстремизмге бла терроризмге къажау мадарланы толтуруу жаны бла иш да. Дагъыда, федерал излемлеге тийишлиликде,   республикада юйюрде биринчи сабий туугъанда   ахча болушлукъ этиледи. Бу ишге да министерство жууаплы болгъаны белгиленнгенди документде.  
Парламентде алгъаракълада бардырылгъан «тёгерек столда»  «КъМР-де хакъсыз юридический болушлукъну юсюнден» республикалы закон къалай тамамланнганы сюзюлген эди. Анда  ёкюлле толтургъан  жумушлары ючюн хакъ алгъанда кёргюзтген документлени азайтыргъа кереклиси тохташдырылгъан эди. Анга тийишлиликде,  тилек ушакъны кезиуюнде ангылатыу халда  берилген эсе, энчи документле хазырлар кереклиси жокъду. Бу шартла заявкада  белгиленедиле.  
Келир жыл январьдан башлап битеу къыралда да аналог телевещание ишин тохтатырыкъды, бериулеге цифра халда къараргъа боллукъду. Республика  анга ётерге къалай хазырланнганын да сюзгендиле жыйылыуда. «КБР-Медиа» къырал учрежденияны башчысыны къуллугъун толтургъан Муаед Дзугуловну айтханына кёре, бу соруугъа РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечисинде да къаралгъанды.
Энчи магъана ангылатыу жумушлагъа бериледи. Жангы жылдан башлап, телебериулеге къарар ючюн а, телевизор  2013 жылдан алгъа чыкъгъан эселе, энчи приставка эм антенна алыргъа тюшерикди. Аланы багъасы 700-1500 сомгъа жетеди.
«КъМР-де радиотелевидение бериулени кёргюзтген араны» башчысы Сафудин Желяевни айтханына кёре уа, республикада цифра халда чыкъгъан бериулеге къараргъа онг берген 38 объект ишленнгенди. Алай бла хар юйде да 20 битеуроссей теле эм 3 радио  каналгъа къарарча, тынгыларча онгла къуралгъандыла.
  Битеуроссей къырал телекомпанияны республикада филиалы («Россия-2 канал») экинчи мультиплексге киргенди эмда аны бериулерине къарар онг барды. «Ангылатыу иш бардырылады. Алай кеслери алларына жашагъан таматала уа  цифра халда телевидение не болгъанын билмей, жангы жылдан телебериусюз  къаллыкъларына къоркъуу барды. Алай болмаз ючюн а волонтёрланы къурап, таматалагъа болушургъа керекди, биз аланы окъутургъа хазырбыз»,-деп предложение этгенди ол.
Жыйылыугъа къатышханла «НТВ-плюс», неда «Три-колор» антеннала бла хайырланнганла республиканы телевидениясыны («КБР-1») бериулерине къараяллыкъларын соргъандыла. Алай Желяев ангылатханыча, ала спутник антенналадыла, сёз а цифра амалны юсюнден барады. Спутникге  къошулур ючюн а бек аздан вещание 17 сагъат болургъа тийишлиди, канал бёлюнюр ючюн да ахча тёленеди.
Ахырында Мусукланы Алий ангылатыу ишни андан ары бардырыргъа кереклисин чертгенди. «Шёндю аналог, цифра эм спутник телевидение бирге ишлейдиле. Аны ючюн жангы жылда бизни къаллай жангычылыкъла сакълагъанлары ангылашынмайды. Алай адамларыбыз телевещаниясыз къалсала, ахырда жарарыкъ тюйюлдю»,-дегенди ол.  
Кенгешде башха бегимлени проектлери да сюзюлюп, къабыл кёрюлгендиле.

 

Поделиться: