Школчуланы къайгъысын кёре

Республикада билим бериу учрежденияланы къатларында жолланы тап халгъа келтириу ишле къыстау барадыла. КъМР-ни транспорт эмда жол мюлк министерствосунда айтханларына кёре аны чеклеринде аслам мадар этиледи.
Жолчула башха ишле бла бирге сагъынылгъан тийреледе эски белгилени алышадыла, пешеход переходлада разметканы жангыртадыла, темир бурууланы бояйдыла. Аны хайырындан ол жерледе къоркъуусузлукъ кючлюрек боллукъду, деп ышандыргъандыла министерствода. Жолчула да окъуу жыл башланнгынчы ишлени барын да эбине жетдирирге умутлудула.

Поделиться: