Чемпион атын юч кере къоруулагъан каратечи

Озгъан жыл Румынияда Брашов шахарда стилевой каратени ашихара тюрлюсюнден дунияны биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъан эдиле. Алагъа жыйырма къыралдан юч жюзден аслам спортчу жаш тёлю, юниор эм абадан жыл сан категориялада хорлам ючюн кюрешгендиле. Эришиуге РФ-ни жыйымдыкъ командасыны санында бизни жерлешлерибиз да къатышхандыла. Ала алгъан эки «алтын», бир «кюмюш», эки да доммакъ майдалла уа Россейге битеукоманда зачётда экинчи жерге чыгъаргъа онг бергендиле.
Алтынны келтирген жашларыбыздан бири Хулчаланы Темерланды. Ол онсегиз жылында спортну бу тюрлюсюнден, бир ауурлукъ категориядан бирсине кёче, дунияны юч кере  чемпиону болгъанды. Темерлан карате бла къалай кюрешип башлагъаныны, аны къаллай муратлары болгъанын  билир ючюн, биз аны бла ушакъ бардыргъанбыз.
- Темерлан, жарау къачан этип башлагъанса, тренерлеринг кимледиле?
- Ашихара карате бла биринчи классдан бери кюрешеме. Школубузда спортну талай тюрлюсюнден жарау эте эдиле. Мен анда ашихара каратени сайлап, анга жюрюп башлайма. Ал кезиуледе бу иш къыйын кёрюннген эсе да, шёндю манга тынчды. Шахмырзаланы Шахмырза бла Мурат Сабанчиев биринчи тренерлеримдиле. Бюгюнлюкде да эришиулеге барырдан бир-эки ыйыкъ алгъа бу тренерледе «Нальчик» спорткомплексде жарау этеме.
- Биринчи уллу хорламынг?
- Ал кезиуледе, кёп хорлагъанма деп айталмайма. Алай ахыр юч жылда бир кере къытдырмагъанма. Алгъа район, шахар, республика даражалада эрише тургъанма. ЮФО-ну биринчилигинде къытхандан сора 2008 жылда къыралны биринчилигне къатышама. Бу турнирде юч жылны ичинде эришгенме. Биринчи кере къытдыргъанем, экинчиде «кюмюшню» алама, сора ючюнчю кере уа «алтыны» ычхындырмагъанем. Алай биринчи уллу жетишимиме дунияны чемпионатында хорлагъанымы санайма. Онбеш жылымда (2011 жыл) анда 60 килограммда хорлагъанма. Аны ызындан 2012 жылда 65 килограммда эм 2013 жылда 70 килограммда биринчи болгъанма. Быйылдан башлап абадан жыл сан категорияда эриширикме.
- Болсада бир ауурлукъ категориядан бирсине кёчюп эришиу спортчулагъа тынч тюйюлдю.
- Хау, жангы ауурлукъгъа кёчген кезиуде анга юйренирге къыйыныракъ болады, сора жангы адамла бла эриширге тюшеди. Алай манга бу иш къыйын кёрюнмейди.
- Хорлар ючюн спортчугъа баш магъананы не тутады, жарау этиумю, фахмуму, итиниулюкмю?
- Мен оюм этгенден, хорлар ючюн бек алгъа жарау этиу керекди. Итиниулюкню да магъанасы уллуду. Командабыз бла бирге барыучубуз да эришиулеге, татамиге чыкъгъанда аланы кёл этдиргенлери иги болушады. Сора юйден да болушлукъ сезиледи, жууукъларым эришиуледен къайтырымы ашыгъып сакълайдыла, жетишимлериме къууанадыла.
- Темерлан, сен алгъаракълада айтханынгча, ал кезиуледе хорлатхан да эте эдинг. Аллай кезиуледе бираз тюнгюлюпмю тураса огъесе, терк окъуна эс жыйып, ычхындыргъан халатларынга кёре жарау этипми тебирейсе?
- Аз да тюнгюлмейме. Хар эришиу анга къалай хазырланнганынгы кёргюзтеди. Хорлатхан эсем, кесимден къалгъанды. Турнирледен сора тренерлерибиз бла бирге ала къалай ётгенлерин сюзебиз. Ала къалай кемчиликле къойгъаныбызны ангылатадыла. Сора артда жарау этгенде, алагъа аслам эс бурабыз.
- Темерлан, жууукъ заманнга къаллай муратларынг бардыла?
- Шёндю Краснодарны къырал университетини спорт факультетинде окъуйма. Харкюнлюк тренировкаланы да анда бардырама. Эришиулеге уа мында тренерлерим, командам бла хазырланама. Бусагъатда жашаууму спорт бла байламлы этеме. Жангы жыл сан категориягъа кёчгеним себепли хар не да жангыдан башланады дерге боллукъду. Аны ючюн бюгюнлюкде муратым энди абадан категорияда дунияны чемпионатында хорларгъады.

Ушакъны Кульчаланы Зульфия бардыргъанды.
Поделиться: