Окъуучулагъа медицина къапла киерге борч боллукъду

Кёп болмай РФ-ни илму эм бийик билим бериу жаны бла министри Валерий Фальков коронавирусха профилактика бардырылгъан кезиуде жангы окъуу жылгъа хазырланыулукъну юсюнден вузланы ректорлары бла видеоконференция ётдюргенди, деп билдириледи КъМКъУ-ну пресс-службасындан.
Министр эм биринчиден быйыл университетледе кийирилирге тийишли жангы излемлени юсюнден айтханды. Аладан бири устазла бла окъуучула медицина къапла киерге кереклериди. Ансыз коронавирусдан профилактиканы бардырырча боллукъ тюйюлдю. Аны бла бирге вирусха антителалары болгъанла медицина къапланы хайырланмасала да жарарыкъды. Болсада аладан шагъатлыкъ къагъыт изленирикди. Аны бла бирге лекция окъугъан заманларында устазла да андан эркин этилликдиле. Эсге сала айтсакъ, медицина къапла бла вуз кеси жалчытыргъа тийишлиди.
Дерсге келгенлени темпуратураларын да тинтирикдиле. Ол себепден ауруу жайылмазча хар корпусда термометрия системала ишлерикдиле. Андан сора да, аудиториялада энчи приборла хауаны тазаларыкъдыла.
Кенгешде узакъ шахарлада бла элледе жашагъан эм тыш къыралчы студентлени юсюнден да айтылгъанды. Жангы излемлеге тийишлиликде тыш къыралчы студентле Россейге келгенлеринден сора онтёрт кюнню карантинде турургъа эм тест берирге керек боллукъдула. Бир тюрлю сылтау бла юйлеринде къалгъанлагъа уа тюзюнлей халда окъурча онг табыллыкъды. «Къызыл зоналадан» жерлешлерибиз да тестле бермей окъуугъа жибериллик тюйюлдюле.
Тюбешиуде жангы окъуу жыл къачан башланырыгъы да сорулгъанды. Министр айтханнга кёре, аны хар регион кеси белгилерге керекди. Керек болса, эки айгъа созаргъа эркиндиле. Болсада бюгюнлюкде къыралда окъуу учрежденияланы 92 проценти биринчи сентябрьден ишлеп башларгъа хазырдыла.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: