Шалушкада – эки къатлы спорткомплекс

Шалушкада универсал спорткомплексни къурулушу тохтаусуз барады. Аны юсюнден Чегем районну жер-жерли администрациясыны пресс-службасы билдиреди.
Объект «Демография» деген миллет проектни чеклеринде бардырылгъан «Спорт - жашауну таплыгъыды» федерал проектни хайыры бла ишлене турады. Аны къурулушуна битеу да 48,5 миллион сом къоратыллыкъды. Эки къатлы мекямда уллу спортзал боллукъду. Анда 150 къараучугъа жерле къураллыкъдыла. Дагъыда фитнес бла кюреширча зал, тренерлеге  кабинетле, башха онгла да боллукъдула бу комплексде. Ол кеси да быйылны ахырына битерикди.

Бизни корр.
Поделиться: