Кесибизге да жетеди, тышына да жибериледи

Къабарты-Малкъарда ахыр алты жылны ичинде тахта кёгетледен беш кереге аслам жыйып башлагъандыла, аланы тирликлиликлери уа 35 процентге кёбейгенди, деп билдиргендиле эл мюлк продукция эмда аш-азыкъла бла байламлы болумгъа кёз-къулакъ болгъан оператив штабны РФ-ни эл мюлк министри Дмитрий Патрушев бардыргъан кенгешинде. Анда РФ-ни Президентини 2014 жылда 6 августда чыгъарылгъан указы бла тыш къыралладан аш-азыкъны талай тюрлюсюн ташыугъа чек салгъаны неге келтиргенине къаралгъанды.
Республиканы эл мюлк министри Хасан Сижажев айтханнга кёре, тахта кёгетле бла Къабарты-Малкъар кесин толусунлай жалчытып, тыш регионлагъа да жибереди. Регионнга быллай продукциядан бир жылгъа 121 минг тонна изленеди, алай аграрчыла уа былтыр 404 минг тонна жыйгъандыла. Быйыл а тирлик андан да аслам боллукъду – 480 минг тонна, деп ышанадыла КъМР-ни Эл мюлк министерствосунда. «Ишни баргъанына кёре ол ахшы умутларыбызгъа жетеригибиз баямды», - дегенди Хасан Сижажев.
Тахта кёгетлени жарашдырыуда республика СКФО-да биринчи жерни алады. Консервала чыгъарыу жаны бла уа къыралда башха регионланы арасында алчыланы санына киреди. Былтыр Къабарты-Малкъарда кёгет консерваладан 330 миллион условный банка чыгъарылгъанды. Импортну алышындырыу программаны чеклеринде эки жюзден артыкъ миллион банка тыш регионлагъа жибериледи.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: