Республикэпсо зэпеуэм кърикIуахэм хоплъэж

«Адыгэ псалъэ» газетымрэ Къэ­бэрдей Адыгэ Хасэмрэ къыхалъ­хьауэ КъБР-м ЦIыхухэр егъэ­джэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэ­гъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм ди щIыналъэм щригъэкIуэкI «Си бзэ - си псэ, си дуней» респуб­ликэпсо фестиваль-зэпеуэм 2020 гъэм кърикIуахэр иджыблагъэ наIуэ щащIащ къэпщытакIуэ гупым я зэхуэсым.
Зэпеуэм и къалэн нэхъыщхьэу щытыр анэдэлъхубзэр хъумэ­нырщ, хабзэмрэ щэн дахэмрэ щIэб­лэм зэрыбгъэдалъхьэ Iэмал нэхъыщхьэхэр, бзэм ди еджапIэхэм ­щиубыд увыпIэр наIуэ къэщIынырщ. А мурадыр яIэу, адрей илъэсхэми хуэдэу, мы гъэми зэпеуэм хэтыну ­жэрдэм зыщIар еджапIэ мащIэтэкъым. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, ко­ронавирус узыфэ зэрыцIалэм и ­зэ­ранкIэ, гупыж зыщIахэм ящыщу ­зэ­пеуэм зи зэфIэкI къыщызыгъэ­- лъэ­гъуэну Iэмал зыгъуэтар еджа­пIитхумрэ зы сабий садымрэщ. Мэлыжьыхь мазэм нэсыху министерствэм къахуигъэува махуэ хэхахэм къэпщытакIуэхэр здэщыIа еджапIэхэм я лэжьыгъэм теухуа я Iуэху еплъыкIэхэр ягъэнэхуащ.
Апхуэдэу, «ЩIэблэр лъэпкъыпсэу гъэсэнымкIэ ехъулIэныгъэ нэхъыфI­хэр къэзыгъэлъэгъуа еджапIэ» унэ­тIыныгъэм гран-прир щыхуагъэфэщащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зэ­рихьэу Бахъсэн къалэ дэт 2-нэ курыт еджапIэм; япэ увыпIэр къихьащ IутIыж Борис и цIэр зэрихьэу Зэрэгъыж къуажэ дэт курыт еджапIэм; етIуанэ увыпIэр зэдагуэшащ Нал­- шык дэт 32-нэ, Нартан дэт езанэ курыт еджапIэхэм; ещанэ увыпIэр ­къихьащ Къэрэгъэш къуажэм дэт езанэ курыт еджапIэм.
Зэпеуэм жыджэру хэта егъэджа­кIуэхэм я дерсхэм я зэхэлъыкIэм ­хэп­лъащ къэпщытакIуэхэр икIи ­нэхъыфIхэркъыхагъэщащ. Егъэджа­кIуэхэр къэралым иубзыхуа пщалъэхэм арэзы укъищIу зэ­­ры­щы­гъуазэр, дэтхэнэ зы егъэджакIуэми езым и Iуэху еплъыкIэ, и зэгъэзэхуэкIэ хилъхьэкIэрэ дерсыр щIэщыгъуэ зэрищIыр, сабийхэр къыдэхьэха ­хъуным зэрытелажьэр, я псэлъэкIэр, я гупсысэр къызэраIуатэ щIыкIэр, - а псори лэжьыгъэ екIуэкIам наIуэ ­къищIащ.
Апхуэдэу, зэпеуэм хэта школхэм адыгэбзэмрэ литературэмкIэ я егъэджакIуэ нэхъыфIу къалъытащ ­Къалмыкъ Джульеттэ (IутIыж Борис и цIэр зэрихьэу Зэрэгъыж къуажэм дэт курыт еджапIэ), Куржы Асярэ Гуэнгъэпщ Мадинэрэ (ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зэрихьэу Бахъсэн къалэ дэт 2-нэ курыт еджапIэ), Сры­къуэ Иринэ (Налшык дэт 32-нэ курыт еджапIэ), Махъцы Зитэрэ Къарэмы-зэ Заремэрэ (Къэрэгъэш къуажэм ­ дэт езанэ курыт еджапIэ), Шыбзы­хъуэ Индирэ (Нартан дэт езанэ курыт еджапIэ) сымэ.
Хэгъэгупсо зэпеуэм адыгэбзэмрэ литературэмкIэ езыгъаджэхэм я ­методикэ лэжьыгъэхэмкIэ щызэ­хьэ­зэхуэ Iыхьэм лэжьыгъэ 20-м нэб­лагъэ къагъэхьат. КъэпщытакIуэхэм я къалэнт лэжьыгъэхэр зэрытха бзэм и къабзагъэм, и шэрыуагъэм, зэпкърах Iуэхугъуэмрэ ар къыщIащта щхьэусыгъуэхэмрэ зэрызэтехуэм, бгъэ­дыхьэкIэ къыхуагъуэтам, ирагъэкIуэкIа къэхутэныгъэм щIэщы­гъуэу, щIэуэ халъхьам кIэлъыплъыну.
А зэпеуэм къыхэпэжыкIахэщ адыгэбзэр езыгъэджхэу:
Япэ увыпIэр иратащ Нэгуэр Iэминат (Куба дэт 2-нэ курыт еджапIэ).
ЕтIуанэ увыпIэр хуагъэфэщащ ПщыукI Ритэ (Къэрэгъэш къуажэм дэт 2-нэ курыт еджапIэ).
Ещанэ увыпIэр къихьащ Лу Маритэ (Къэрэгъэш къуажэм дэт курыт еджапIэ).
«Си бзэ - си псэ, си дуней» зэпеуэм унэтIыныгъэ щхьэхуэу хэтщ еджакIуэ цIыкIухэм я къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэр. Мы гъэм екIуэкIа зэпеуэм и темэ нэхъыщхьэу яубзыхуат «Ди ­щIыналъэм и щIыпIэцIэхэр». Мы Iыхьэми узыгъэгушхуэ, узыгъэгуфIэ лэ­жьыгъэ купщIафIэ куэд къэп­щы­такIуэхэм я пащхьэ къыщрахьащ. Абыхэм я нэхъыфIу къалъытащ ­Ина­рыкъуей дэт курыт еджапIэм и 9-нэ классым щIэс Джатэжьей Ан-зор, Урожайнэ къуажэм щыIэ курыт еджапIэм и 11-нэ классым щеджэ ГъукIа­къуэ Виолеттэ, Джэрмэншык дэт курыт еджапIэм и 8-нэ классым щеджэ Соблыр Астемыр сымэ.
Зи IуэхущIафэр утыку къэзыщIа ­дэтхэнэ зы егъэджакIуэми абыхэм я гъэсэнхэми фIыщIэ яхуэфащэщ .
Зэпеуэм къыхэжаныкIахэр гъэ еджэгъуэщIэм щIидзэжмэ щагъэ­лъэпIэнущ КъБР-м ЦIыхухэр егъэ­джэ­нымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэ­гъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм.

ЩОДЖЭН Iэминат.
Поделиться: