Мамырлыкъ, келишиулюк сакълансала, закон башчылыкъ этсе, барыбыз да къуралыулу урунсакъ, жалчыталлыкъбыз халкъны ырахатлыгъын бла къолайлыгъын

6 октябрьде КъМР-ни Башчысыны  къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Правительствону юйюнде Право низамны жалчытыу жаны бла дайым да ишлеген кенгешни бла Экономика эм жамауат къоркъуусузлукъну советини жаны бла советни бирикген жыйылыуун бардыргъанды. Анда сёз тонау бла байламны аманлыкъланы ачыкълау, тинтиу, аланы юсюнден алгъадан билип, болдурмау жаны бла ишни тирилтиуню, сауутланы законсуз сатыу-алыуну тохтатыуну юслеринден баргъанды.
Республиканы оноучусу, кенгешни ача, арт жыллада власть, право низамны сакълаучу органла, граждан обществону институтлары  ишлерин тирилтгенлерини хайырындан жамауат-политика хал тутхучлу болгъанын, тынчлыкъ, келишиулюк тохташханларын чертгенди. Алай аны бла бирге къоркъуулу сылтаула алыкъа бардыла. Анга уа Кёнделен эм Заюково эллени тийрелеринде болгъан къаугъа, Атажукинода участка уполномоченный ёлтюрюлгени да шагъатлыкъ этедиле.
- Къабарты-Малкъарны терроризмден эркин этер ючюн къаллай уллу къыйын салыннганын барыбыз да билебиз. Алай бюгюнлюкде да миллетчиликге, экстремизм ниетлеге къажау сюелирге тюшеди. Полициячыгъа чабыууллукъ эмда къысха замандан мурдарланы жокъ этилгенлери  да анга шагъатлыкъ этедиле. Бизге битеу бу ишледен хыйсап этерге керекди,-дегенди Казбек Коков.
Аны акъылына кёре, бир адамгъа да законланы бузаргъа эркин этилмезлигин шарт кёргюзтюрге тийишлиди. Ол неда бу аманлыкъны  сылтауларына  эс буруллукъ тюйюлдю.  Жамауатны, россейли къыралны праволу мурдорун бузаргъа  кюрешгенлени жоллары кесилликди.
Къабарты-Малкъарны власть органлары жамауат-политика тынчлыкъны чачаргъа кюрешгенлеге, миллетчилеге, экстремизмни ниетлерин жайгъанлагъа къажау бек къаты сюелликдиле.
- Граждан мамырлыкъ, келишиулюк сакълансала, закон башчылыкъ этсе, барыбыз да къуралыулу ишлесек, жаланда ма ол заманда жалчыталлыкъбыз халкъны ырахатлы жашауун, къолайлыгъын,-деп чертгенди Коков.
Жыйылыуда КъМР-де ич ишлени министри Игорь Ромашкин, республиканы прокурору Олег Жариков, Сюд приставланы федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны башчысы Бауаланы Ахмат докладла этгендиле. Алагъа тынгылагъандан сора, Казбек Коков тонау, урлау бла байламлы аманлыкъланы тинтиу, къоранчланы артха къайтарыу ишни тирилтирге  кереклисин чертгенди. «Хар аманлыкъ да адамны жашауу, къолайы бла байламлыды. Ырысхысын тас этген уллу жюрек къыйынлыкъды»,-деп къошханды ол.
Кенгешге федерал араны, КъМР-ни законла чыгъарыучу эм толтуруучу власть органларыны таматалары, сюд, право низамны сакълаучу эм надзор органланы, жер-жерли администрацияланы келечилери къатышхандыла.

 

 

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъанны эм Правительствону пресс-службасы.
Поделиться: