Маданият объектлени белгиленнген болжалгъа жангыртып бошаргъа таукелдиле

РФ-ни Къырал Думасыны депутаты Геккиланы Заур эм КъМР-ни маданият министри Мухадин Кумахов кезиулю иш бла барыуларыны чегинде Лескен, Терк, Басхан районлада культура объектлени болумларына къарагъандыла.
Хал кёргюзтгенине кёре «Культура» миллет проект эм «Единая Россия» партияны «Гитче Ата журтну маданияты» деген программасыны чеклеринде жашаугъа кийириледи.
Урухда  тынгылы ремонт ишлени санына юй башны алышындырыу, инженер коммуникацияланы, ич отоуланы, тийрени тапландырыу киредиле.  Къарагъанла  жумушла графикден артха къалып тындырылгъанларын белгилегендиле.  Кишпек, Огъары Акъбаш эм Озрек элледе, маданият юйлеге къарагъандан сора да, эсгертиуле бла предложенияла этилгендиле. Подряд организацияны келечилери  толтурулгъан ишлени юсюнден айтхандыла эм объектле келишим этилген заман болжалгъа хазыр боллукъларына толу ышандыргъандыла.
КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну буйругъу бла тынгылы ремонтну мониторинги ай сайын бардырылады. Власть органланы келечилерини къурулушчула бла байламлыкълары тап къуралыпдыла, чыкъгъан соруула жерлеринде, бюрократия чурумсуз эм керексиз къагъыт жюрютюусюз тамамланадыла.
«Аллай низамлы контроль объектлени хайырланыугъа заманында берилликлерине эм толтурулгъан ишлени качестволукъларына ышанырча этеди», - дегенди Геккиланы Заур. Объектле быйылны ахырына хазыр боллукъдула. Жангыртылгъан культура юйле эллилени жарыкъландырыу аралары болуп, бери абаданла, жаш тёлю да сюйюп жыйыллыкъларына ийнаннганын билдиргенди депутат.

Жангуразланы Нажабат.
Поделиться: