Ди цIыхухэм я псэукIэр щедгъэфIэкIуэфынур мамыру, законым тетыныр псом япэ идгъэщу, дызэгурыIуэу зыужьыныгъэм дытелэжьэныр арауэ зэрыщытым шэч къытесхьэркъым

КъБР-м и Iэтащхьэм и ­къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Правительствэм и Унэм жэп­уэгъуэм и 6-м щригъэ­кIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым хабзэр къыщызэгъэпэщыным хуэу­­нэтIауэ зэпымыууэ лажьэ и ЗэзыгъэуIу зэ­хуэсымрэ Экономикэ, жы­­лагъуэ шына­гъуэншагъэмкIэ и советымрэ я зэIущIэ.

Абы къыщагъэлъэгъуащ цIыхухэм я мылъкур къатехын мурадкIэ ялэжь щIэп­хъаджагъэхэр къэмыгъэхъу­ным, апхуэдэу зэ­ха­щIы­хьа­хэр къыщIэгъэ­щэ­нымрэ ­зэ­хэ­гъэкIынымрэ, Iэ­щэ зэ­­­ры­зэрагъэкIуэкIым пэ­щIэ­тын и лъэныкъуэкIэ хабзэ­хъумэ IэнатIэхэм зэ­фIагъэкI лэжьыгъэр егъэ­фIэкIуэным хуэгъэза Iэмалхэр. Иужьрей махуэхэм республикэм къы­щы­хъуа­хэм къызэрагъэлъэгъуащи, гулъытэ хэха хуэ­щIып­хъэщ лъэпкъ зэпэ­щIэ­ты­ныгъэр къэмыгъэхъуным хуэгъэза Iуэхухэм.
Къэрал властым, хаб­зэхъу­мэ IэнатIэхэмрэ граждан жылагъуэм и институтхэмрэ я егугъуныгъэм и ­фIы­гъэкIэ иужьрей илъэсхэм республикэм щызэ­-фIэу­ва хъуащ жылагъуэ-       политикэ зэпIэзэрытыныгъэр, цIыху­­­хэмрэ зэры­щыту жыла­гъуэмрэ я шы­­на­гъуэн­шагъэр къызэгъэпэща мэхъу, зэIущIэр къыщы-                  з­э­­Iуихым къыхигъэщащ ­КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэм.
Абы къыдэкIуэу, шына­гъуэ гуэрхэр  иджыри щы­Iэщ.­ ­Абы и щыхьэтщ Гундэлэн, Зеи­къуэ къуажэхэм иджыб­лагъэ къыщыхъуа зэ­­ны-къуэ­къу­хэр, ХьэтIо­хъу­щы­къуей къуажэм и участковэр гуузу зэраукIар.
«Дэ дыщыгъуазэщ Къэбэрдей-Балъкъэрым терроризмэр ирагъэкъэбзы­кIын щхьэкIэ къарурэ егугъуныгъэу ирахьэлIар зы­хуэ­ди­зым, ауэ иджыри къэс де­бэ­нын хуей мэхъу зы лъэпкъыр адрейм ефIэ­кIыу къэ­лъы­тэным пыщIа гугъуехьхэмрэ экстремист хуэмэбжьы­мэ­хэмрэ. Полицэм и лэ­жьа­кIуэр зэраукIамрэ а щIэпхъа­джагъэр зылэжьахэм икIэ­щIы­пIэкIэ жэуап ткIий зэрырагъэ­хьамрэ абы и щап­хъэщ. А псоми дэ къы­хэтхын ­хуейщ зыхуэфащэ дерс­хэр», - жиIащ КIуэкIуэ Казбек.
Республикэм и Унафэ­щIыр зэреплъымкIэ, хабзэм ебэкъуэну зыри зэ­ры­хуи­мы­тыр псом я дежкIи нэры­лъагъу щIын ­хуейщ. ЩIэп­хъаджагъэр сыт хуэдэ щхьэу­сыгъуэм къы­хэкIами мыхьэнэ иIэкъым. Псом я дежкIи наIуэу щытын хуейщ жыла­гъуэр, урысей къэ­ралы­гъуэр зытет хабзэхэр, ­абыхэм я лъабжьэхэр къэ­­гъэ­тIэсхъэныр къэбгъэхъу зэрымыхъунур.
Къэбэрдей-Балъкъэрым ­и унафэщIхэм я мурадщ ­жы­лагъуэ-политикэ зэ­пIэ­зэ­­рытыныгъэр къы­зэ­пы­зыу­дыну, лъэпкъ зэны­къуэ­къу­хэр къэзыгъэхъеину яужь ихьэ дэтхэнэ зыми, экстремизмэм и сыт хуэдэ хуэмэбжьымэми ткIийуэ зэрапэ­щIэтынур.
«Ди цIыхухэм я псэукIэр щедгъэфIэкIуэфынур мамыру, законым тетыныр псом япэ идгъэщу, дызэгурыIуэу зыужьыныгъэм ­ды­телэжьэныр арауэ зэры­щытым шэч къытесхьэркъым», - къыхигъэщащ ­КIуэ­­­кIуэм.
Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру КъБР-м щыIэ ­Ро­­машкин И. К., КъБР-м и прокурор Жариков О. О., ­ХеящIэ приставхэм я уп­равленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Бауаев А. Къ. сымэ Iуэхум и щытыкIэм теу-                хуауэ жаIахэм едэIуа нэужь, КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэм жиIащ мылъкум ­ехьэ­лIа щIэпхъаджагъэхэр зэхэгъэкIыным, ап­хуэдэ щIы­кIэкIэ цIыхухэм ягъуэта хэ­­щIыныгъэхэр яхуэп­шыны­жыным гулъы­тэ нэхъыбэ хуа­щIыну. «Ялэ­жьа апхуэдэ дэтхэнэ щIэпхъаджагъэми  я щIыбагъ къыдэтщ лей зы­техьа цIыхухэр, мылъку зы­фIэ­кIуэдахэр, псэкIи гузэ-вэ­гъуэ хадзахэр», - жиIащ КIуэ­кIуэм.
ЗэIущIэм хэтащ федеральнэ центрым и лIыкIуэр, КъБР-м и властым и хабзэубзыху, гъэзэщIакIуэ органхэм, хеящIэ, хабзэ­хъумэ, кIэлъыплъакIуэ къу­лыкъу­щIапIэхэм, щIыпIэ ад­ми­нистрацэхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, цIыхум и хуи­тыныгъэм къыщ­хьэ­щы­жыным зи лэ­жьыгъэр теухуа организацэхэм я уна­фэщI­хэр.

.

 

КъБР-м и Iэтащхьэм и къа­лэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ
Поделиться: