«Битеу мадарларыбызны мураты – Къабарты-Малкъарны хар элинде бла шахарында спорт объектле болурча этерге»

Билдиргенибизча, Казбек Коков бараз кюн Прохладныйде «Олимп» жангы спорт-саулукъландырыу араны къууанчлы ачылыууна къатышханды. Ол кюн окъуна КъМР-ни Башчысы районланы бла шахар округланы администрацияларыны таматалары бла кенгеш бардыргъанды эмда республикада спорт инфраструктураны айнытыуну амалларын сюзгенди. Ушакъгъа КъМР-ни къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министри Алим Бербеков бла КъМР-ни спорт министрини къуллугъун толтургъан Ислам Хасанов къатышхандыла.
Кенгешни башлай, Казбек Коков спорт инфраструктураны айнытыу, халкъгъа спорт бла кюреширге бютюн уллу онгла къурау регионну боюнуна салыннган бек магъаналы борчладан бири болгъанын чертип айтханды. Анга къыралны Президенти кесини Россейни 2030 жылгъа дери айнытыуну миллет муратларыны юсюнден указында да энчи магъана бергени бошдан тюйюлдю, дегенди. Ол а ахча къоранчла, уллу урунуу кюч, жууаплылыкъны, къуралыулукъну да излеген къыйын борчду, деп чертгенди.
Республиканы оноучусу миллет проектлеге кёре 2019-2020 жыллада 50-ден артыкъ жангы спорт объект ишлениригин, спорт оборудованиядан бла инвентарьдан иги кесек алыннганын да эсге салгъанды. Россейни Къоруулау министерствосуну хайырындан юч жылгъа битеу да 60-дан артыкъ школда спорт залла жангыртылгъанларын эсгертип, битеу ол мадарла бизни сабийлерибизни, республиканы жамауатыны саулукъларын игилендириуге, аланы чыныкъдырыугъа ахшы къошумчулукъду,деп чертгенди.
-Бу ишни андан ары бардырыу бла къалмай, бютюн кючлендирирге, федерал программала бла чекленмезге, къыралны бла энчи иелени араларында халланы хайырланыргъа, профессионал кадрланы кереклиси тенгли бир хазырларгъа, къыйматлы амалла къураргъа, жарауланы илму бла келишдирирге керекди,-деп къошханды КъМР-ни Башчысы.
«Демография» миллет проектни «Спорт – жашауну мардасы» деген регион кесегине кёре не ишле тындырылгъанларыны юсюнден Ислам Хасанов билдиргенди. Ол айтханнга кёре, былтыр КъМР-ни Правительствосу федерал бюджетден субсидияла бериуню юсюнден тёрт келишимге къол салгъанды. Ол ахча битеу да 443,6 миллион сомну тутханды, ол элледе 21 объектни, ол санда 2 физкультура-саулукъландырыу комплексге, кёп тюрлю жумушла бла жалчытхан 9 майданнга, 4 футбол майданнга, эки да ачыкъ ФОК-гъа, ГТО-ну 4 спорт майданына эмда спортчуланы федерал стандартлагъа кёре хазырлау бла кюрешген 42 организациягъа спорт инвентарь алыргъа деп жиберилгенди.
Быйыл да битеу ишле юч къошакъ келишимге кёре тамамланыладыла. Федерал субсидияланы ёлчеми 358, 06 миллион сомду. Анга 33 спорт объект - 5 ФОК бла спорт зал, 28 спорт майдан ишлерге эмда спорт инвентарь бла оборудование алыргъа белгиленеди. Бюгюнлюкде спортчуланы федерал стандартлагъа кёре хазырлау бла кюрешген 44 организациягъа аллай керекле жиберилип башланнгандыла.
Къашхатауда 2019 жылда ишленип башланнган физкультура-саулукъландырыу комплексни къурулушу бошала турады.
2024 жылгъа дери дагъыда талай уллу проектни толтурур мурат барды. Аланы санына Нальчикде шёндюгю пятиборье бла кюреширге онг берлик спорт комплексни, спортну къыш тюрлюлери бла кюреширча жалгъан бузу болгъан физкультура-саулукъландырыу комплексни къурулушлары да киредиле.
Республиканы районларында бла шахарларында спортну бла физкультураны айнытыу не халда болгъаныны юсюнден а муниципалитетлени башчылары билдиргендиле.
Ахырында Казбек Коков битеу мадарларыбызны баш мураты - Къабарты-Малкъарны хар элинде бла шахарында спорт объектле болурча этергеди, деп чертгенди.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: