Элге –шахардача болумла

«Шахарлада тап жашау болумла къурау» деген миллет проектни чеклеринде тюрлю-тюрлю жерледе жашау журтланы, мекямланы арбазлары, орамла айбатландырыладыла, паркла, скверле къураладыла. Бу кюнледе Тёбен Чегемде да аллай тапландырыу ишле башланнгандыла. Планнга кёре, элни мектебини арбазына плитка салынырыкъды, терекле орнатыллыкъдыла, сабийлеге майданчыкъ да къураллыкъды.
Тапландырыу ишле ючюн «Эфэстройсервис» ООО жууаплыды. Ол аланы болжалдан алгъа тындырыр умутлуду. Битеу бу жумушлагъа 2 миллион 313 сом къоратыллыкъды.

Байтуугъанланы Исмайыл.
Поделиться: