Ичер суу бла жалчытыуну игилендириуге – танг себеплик

Россей Федерацияны Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин  2020 жылда эмда 2021-2022 жылланы план кезиуюнде  суу бла жалчытыучу объектлени жангыртыугъа бёлюннген субсидияланы юлешиуге тюрлениуле кийириуню юсюнден буйрукъгъа къол салгъанды. Анга кёре, Къабарты-Малкъар быйыл окъуна РФ-ни федерал бюджетинден 159,1 миллион сом алыргъа боллукъду. Ол ахча республиканы шахарларын бла эллерин ичер суу бла чырмаусуз эмда тынгылы жалчытыу жумушлагъа къоратыллыкъды.

 

Бизни корр.
Поделиться: