Газетлеге, журналлагъа жазылыу башланнганды

Хурметли жамауат!
2020 жылны экинчи жарымына жазылыу кампания башланнганды.
Сиз «ЗАМАН» газетге почтаны къайсы бёлюмюнде да жазылыргъа онг табарыкъсыз. Магъаналы ишни болжалгъа салмагъыз!
Жазылыуну алты айгъа багъасы – 684 сом 48 капек.
Бизни индексибиз – П5893.

Поделиться: