ДАХ-р куэдым егъэпIейтей

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я зи чэзу зэхуэсыр Адыгэхэм я щыгъуэ-щIэж махуэм ирагъэхьэлIэри, дыгъуасэ видео­конференц щIыкIэм тету къызэрагъэпэщащ. Онлайн жыпхъэм иту видеоконференцыр иригъэкIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий.
Интернетым и Iэмалхэр къа­гъэсэбэпу зэIущIэм хэтащ КъБР-м граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэным-рэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и ми­нистр КIурашын Анзор, Бахъ­сэн къалэ округым и Iэтащхьэ Мамхэгъ Хьэчим, КъБКъУ-м и проректор Къущхьэ Хъусен, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и ­тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Му­хьэ­мэд, КъБР-м ит Адыгэ жыла­гъуэ ­зэгухьэныгъэхэм я зэзыгъэуIу советым и унафэщI Къал­мыкъ Жылэбий, ДАХ-м и тхьэмадэм и чэнджэщэгъу Къуэдзокъуэ Анатолэ, ДАХ-м и тхьэмадэм и къуэдзэхэу Бырсекъуэ Орфан, Щоджэн Iэминат, Иорданием щыIэ Адыгэ ФIыщIэ Хасэм и тхьэмадэ ­Къардэн Самир, КАФФЕД-м и гуащэ Мамхэгъ Илдыз, Израилым щыIэ Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Нэпсо Закариерэ ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым хэт Тхьэухъуэ Зухьеррэ, Германием щыIэ Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Вэрокъуэ Затийрэ ДАХ-м и вице-президент Ды­щэкI Эртанрэ, Сирием щыIэ Адыгэ ФыщIэ Хасэм хэт Къ­э­бэрдей Аднан, Урысейм и хэгъэгухэм щылажьэ Адыгэ Ха­сэхэм я тхьэмадэхэу ЛIымы­щэкъуэ Рэмэзан (Адыгей), Аслъэн Алий (КъШР), Дербит Валерийрэ ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым хэт Хьэбы­тIэ Вячеславрэ (Осетие Ищхъэрэ-Алание), Шыбзыхъуэ Юрий (Ставрополь къалэ), КIэ­кIыхъу Мэжид (Краснодар край), ЩIалэгъуалэ Хасэм къыб­гъэ­дэкIыу Жу Тимуррэ Борэ Эльдаррэ, нэгъуэщIхэри.
ЗэIущIэм псоми чэзууэ къыщаIуэтащ зыщыпсэу къэралхэм елъытауэ я Iуэху зыIутыр; коронавирус уз зэрыцIалэм зригъэува щытыкIэ гугъум зэрехъулIэр; я Хасэхэм блэкIа пIалъэм къриубыдэу ирагъэ­кIуэкIа лэжьыгъэхэр; апхуэ-дэуи тепсэлъыхьащ Адыгэ- хэм я щыгъуэ-щIэж махуэм, тхыдэм ириплъэжкIэрэ, дяпэкIэ лъэпкъым и зыужьыныгъэм, зэкъуэтыныгъэм теухуауэ яIэ мурадхэмрэ хэкIыпIэхэмрэ яубзыхуащ.

НэщIэпыджэ Замирэ.
Поделиться: