Ахчаны къайсы банкга ышаныргъа боллугъун билир амал бармыды?

РФ-ни Ара банкы арт жылланы ичинде бир талай жюз чакълы финанс учрежденияны лицензияларын сыйыргъанды. Аны сылтауу ала бузукълукъла этип тургъанлары ачыкъланнганындады. Алада ахча тутханланы санына тюшерге киши да сюе болмаз, баям. Алай эсе уа, неге эс бурургъа тийишлиди?
Биринчиден, кимге да бек уллу процентле тёлерге сёз бергенлеге сакъ болургъа керекди. Ахчаларын счётха салгъан адамланы къайсылары да алагъа уллуракъ процентле тёлениригин сюедиле. Алай мында сакълыкъ да керекди. Банк кесини депозитлерини юсю бла кёп тёлерге сёз бере эсе, баям, шёндю аны кесине да ахча бек керек болур. Ол себепден уллу процентле берирге окъуна хазырды.
-Бийик ставкаланы ызындан къууулуп турургъа кереклиси жокъду. Аланы асламысында артыкъ ышаннгылы болмагъан банкла тёлерге айтханларын жашау кеси кёргюзтеди, - дегенди банкладан бирини аналитика управлениясыны башчысы Максим Осадчий.
Банк берген процентлени ёлчемин рынокда жюрюген орталыкъ кёрюмдюле бла тенглешдирирге амал барды. Аллай информацияны Ара банкны www.cbr.ru интернет – сайтында «Статистика» - «Ликвидность банковского сектора» - «Процентные ставки по операциям денежно-кредитной политики» бёлюмюнде табаргъа боллукъду. Сёз ючюн, бюгюнлюкге сомлукъ депозитлени аллай ёлчеми кёп къалмай беш процент чакълы болады.
Кеслерине адамланы асламыракъ чакъырыр ючюн банкла рекламаны аяусуз бардырадыла. Алай дагъыда ол банк жабылады деген магъананы тутады деген тюз тюйюлдю. Юлгюге, ВТБ, Тинькофф-банк, Сбербанк, Газпромбанк бу жаны бла бек уллу къоранчла этедиле. Алай аланы ишлеринде чырмау барды деп айтыргъа уа сылтау жокъду.
Мында талай шартны эсге алыргъа тийишлиди. «Банк вкладларыны рекламасын аяусуз бардыргъан неда аны ставкалары бек уллу бола баргъан кезиуде аны депозитлерини саны артыкъ кёбеймей эсе, тынгысыз болуп башларгъа керекди», - деп чертеди Максим Осадчий.
Аны депозит базасы къаллай болгъанын тийишли сайтлада билирге боллукъду. Сёз ючюн, www.banki.ru интернет-порталда битеу кредит организацияланы юсюнден толу информация барды.
Банк ахчаны жюрютюу бла байламлы битеу тюрлю жумушланы чеклендирип башлагъан эсе, тынгысыз болургъа керексиз. Ол санда счётугъуздан ахчаны башха жерге кёчюрген неда артха алгъан къыйын болуп башласа.
-Финанс учрежденияны иелери алышынсала, жангылары уа белгисиз адамла эселе, бек сакъ болургъа керекди, - дейди Максим Осадчий.
Юлгюледен бири – «Пушкино» банк. Аны лицензиясы 2013 жылда сыйырылгъанды. Ары дери уа къысха заманны ичинде акционерлери бир ненча кере алышыннгандыла. Ахырында уа бу финанс учрежденияны бюджетинде бир ненча миллиард сом багъасы къоранчла табылгъандыла.
Сёзсюз, быллай ышанла болгъанлыкъгъа, Ара банк ол неда бу учрежденияны лицензиясын сыйырлыкъды деген тюз тюйюлдю. Алай дагъыда хайырланыучуланы уа ала сагъайтыргъа керекдиле.
Ахчагъызны къайсы банкга салгъан эсегиз, аны халине дайым кёз-къулакъ болгъанлай туругъуз. Финансла бла байламлы битеу документлени да кесигизде тутугъуз. Не аз да ишеклик болгъанлай, вкладны мычымай жабып къоюгъуз, дейдиле банк экспертле.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: