Бек къыйматлы соруула сюзюлгендиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков РФ-ни экономиканы айнытыу министри Максим Решетников видеоконференция халда бардыргъан битеуроссей кенгешге къатышханды. Аны кезиуюнде Россейни субъектлеринде социал-экономика хал сюзюлгенди, эпидемиягъа къажау сюелир ючюн тохташдырылгъан къаты низам келтирирге боллукъ хатаны азайтыргъа онг берлик мадарлагъа къаралгъанды.
Кенгешде  белгиленнгенича, жукъгъан ауруугъа къажау мадарла инсанларыбызны жашау магъаналы жумушларын тийишлисича тамамларгъа, ол санда самолётланы учууларына, къонакъ юй бизнесге, общепитге, сатыу-алыугъа эмда талай башха производстволагъа чырмаулукъ этедиле. Ведомствону башчысы жер-жерледе халны дайым тинтип, билип турургъа кереклисин эсгертгенди.
-Бу иш жашау магъаналы предприятияланы федерал тизмеси бла чекленип къалыргъа керек тюйюлдю. Хар регионда да бардыла аллай производство махкемеле, аны себепли  халны дайым билип турургъа керекди. Ишчи жерлени сакъланырларына энчи эс буруругъузну тилейме. Бизнесге бу къыйын замандан артыкъ уллу хата жетмей къутулургъа болушмай жарарыкъ тюйюлдю,-дегенди ол.
Министр бюгюнлюкде гитче эм орта бизнесге болушууну битеу мадарлары этилгенлерин да чертип айтханды. Кризисден къутулууну РФ-ни Правительствосу къабыл кёрген планы бу кюнледе ишлеп башларыгъына ышандыргъанды.
 

 

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: